Anasayfa » Ekonomi » 2020 YILI BÜTÇESİ

2020 YILI BÜTÇESİ

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve BütçeBaşkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı MerkeziYönetim Bütçe Kanun Teklifi’neilişkin basını bilgilendirme toplantısıgerçekleştirdi.2020 Yılı Merkezi YönetimBütçesi’nin AK Parti hükümetleri tarafındanhazırlanan 18. bütçe olduğunuanımsatan Ağbal, bunun CumhurbaşkanlığıHükümet Sistemi içinde hazırlananikinci bütçe olma özelliği taşıdığınısöyledi.Bu yıl küresel büyümede aşağıyönlü gerçekleşme olduğuna işareteden Ağbal, gelecek yıl beklentilerinözellikle küresel büyüme anlamındagelişmekte olan ülkelerin sürükleyiciılımlı büyüme trendine gireceğiniişaret ettiğini bildirdi.Ağbal, özellikle son dönemde ortayaçıkan küresel düzeydeki üretimeilişkin yukarı yönlü açıklamaların,ABD ve Avrupa başta olmak üzereküresel düzeyde faiz oranlarının aşağıgelmesi, gelişmekte olan ülkelereyönelik finansman koşullarının olumlugerçekleşeceği beklentisinin 2020yılı bütçesi açısından olumlu gelişmelerolarak ortaya çıktığını ifade ederek,“Devam eden küresel ticaret savaşları,küresel alanda ve bölgede yaşanan jeopolitikriskler ile finansal piyasalarave petrol fiyatlarına ilişkin belirsizliklerle2020’de hem küresel ve hem ülkemizaçısından belirsizlikleri oluşturantemel faktör olarak ön plana çıkıyor.2020’de ekonomide yüzde 5 büyümeöngörülmektedir. İstihdamda ise1 milyon 52 bin artış beklenmektedir.Yine 2020’de ihracatın 190 milyar dolaraçıkması, cari işlemler dengesineverdiği katkı her geçen yıl artan seyahatgelirlerimizin 34,3 milyar dolarayükselmesi, ihracat ve ithalatla büyümegelişmelerine bağlı olarak cari işlemlerdengesinin yüzde 1,2 düzeyindeaçık vermesi beklenmektedir.2020’de enflasyonun tekrar tek haneli rakamlarainmesini ve yılsonunda yüzde 8,5düzeyinde gerçekleşmesini bekliyoruz”dedi.Ağbal, 2020-2022 yıllarında bugünekadar olduğu gibi mali disipline kararlışekilde devam edileceğini belirterek,gelecek yıl bütçe açığının milli gelireoranının yüzde 3’ün altında kalması,faiz dışı dengede ve kamu borç stokununmilli gelire oranında kademelibir iyileşme olmasını öngördüklerini,bu kapsamda her türlü tedbiri alacaklarını,kararlılığı göstereceklerinisöyledi.İç Tasarrufların ArtırılmasıÖnemli ÖncelikAğbal, 2020 yılı bütçe politikasınınen önemli hedeflerinden birininenflasyonla mücadele ve fiyat istikrarınınkalıcı şekilde tesisi olacağını ifadeederek, gelecek yıl maliye ve bütçepolitikalarının, verimlilik odaklı ekonomikbüyümeye, ekonomide öngörülenyapısal değişim ve dönüşüme destekolacak şekilde tasarlandığını ve uygulanacağınıbildirdi.Gelecek yıla ilişkin bütçe verilerinedair bilgi veren Ağbal, “2020 yılındabütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyarlira, faiz hariç giderler 956,5 milyarlira, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira,vergi gelirleri 784,6 milyar lira, bütçeaçığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü”şeklinde konuştu.Ağbal, 2020 yılı vergi gelirlerininalt kalemlerine ilişkin, “Gelir vergisi182,1 milyar lira, kurumlar vergisi89,4 milyar lira, özel tüketim vergisi175,2 milyar lira, dâhilde alınan KDV57,8 milyar lira, ithalatta alınan KDV158,1 milyar lira olarak öngörülmüştür.2020 yılı bütçesi ekonomide dengelenme,disiplin ve değişim yaklaşımınauygun olarak hazırlandı. Dengelenmeçerçevesinde elde edilen kazanımlarınkorunması ve geliştirilmesi,üretim ve verimlilik odaklı sürdürülebilirbüyümeyle adaletli paylaşımınkalıcı olarak tesisi 2020 yılı bütçesinintemel amacını oluşturuyor. 2020 bütçeninsağlam ve sürdürülebilir gelirleredayanması, toplanan gelirlerin isevatandaşlara hizmeti esas alan bir anlayışlakullanılması, bütçenin en temelöncelikleridir. 2020 bütçesi geçmiş yıllardaolduğu gibi vatandaşlara hizmetiesas alan bir bütçe olma özelliği taşıyor”dedi.Naci Ağbal, “2002’de faiz harcamalarınınbütçe giderleri içindeki payıyüzde 43,2 iken, AK Parti hükümetleridöneminde bu konuda önemli olumlugelişmeler sağlanmıştır. Bu çerçevede,2020 yılı bütçesinde bu oran yüzde 12civarında kalacaktır. Yani bütçedeki giderlerinyüzde 88’i doğrudan doğruyavatandaşlarımıza hizmet olarak, ülkemizinkalkınmasına destek olacak alanlardaharcanacaktır” şeklinde açıklamalarınınaltını çizdi. Bütçenin Yüzde 16,1’i EğitimeAyrıldıEğitime ayrılan kaynağın her zamanolduğu gibi 2020 yılı bütçesindede çeşitlendirilerek artırıldığına dikkatiçeken Ağbal, “Bütçeden eğitimeayrılan kaynağı artırıyoruz. 2020’de176,1 milyar lirayı eğitime ayırıyoruz.Bütçenin yüzde 16,1’i eğitimegitmiş olacak” diye konuştu.Öğrencilere doğrudan nakdi veayni destekler sağlamaya devam edeceklerinedikkat çeken Ağbal, “Öğrencilerimizeeğitim desteği olaraktoplam 26,4 milyar lira ayrıldı. Bunun12,5 milyar lirası burs ve öğrenimkredisi olacak” ifadesini kullandı.Ağbal, taşımalı eğitim ve yemekyardımı için 4,5 milyar lira, engellibireylerin eğitimi için 3,7 milyar lira,destekleme ve yetiştirme kursları için1,8 milyar lira, özel okul eğitim veöğretim desteği için 804 milyon lira,pansiyon desteği için 1,2 milyar lira,birinci öğretim ve açık öğretim harçdesteği için 600 milyon lira ve ücretsizkitap desteği için 1,3 milyar lirakaynak ayrıldığını bildirdi.Sosyal Harcamalar İçin 69,5Milyar Lira Kaynak ÖngörüldüSosyal yardım programlarını çeşitlendirdiklerinianlatan Ağbal, “Bukapsamda 2020 yılı bütçemizde sosyalharcamalar için ayırdığımız kaynakmiktarı 69,5 milyar liraya çıktı.2020’de ödeme gücü olmayan vatandaşlarınsağlık hizmetlerinden ücretsizşekilde faydalanmaları için sosyalgüvenlik kurumuna yapılan transferleri13,4 milyar liraya çıkarıyoruz.Yine 65 yaş üstü ve engelli aylıklarıiçin bütçeden 11,6 milyar lira kaynakayırıyoruz” ifadelerini kullandı.Engelli vatandaşların evde bakımhizmetleri için de söz konusu dönemde9,4 milyar liralık kaynak ayırdıklarıbilgisini veren Ağbal, bu yıl içindebaşlatılan yoksul ailelere elektriktüketim desteğinin 1,8 milyar lirayıbulduğunu açıkladı.Tarım sektörüne 33,4 MilyarLira AyrıldıAğbal, 2020 yılında bütçeden tarımaayrılan kaynakta da ciddi bir artışagittiklerini belirterek, “Tarımaayrılan kaynakta önemli artışa giderekmiktarı 33,4 milyar liraya çıkardık.Tarımsal destekleme programlarıiçin de 22 milyar lira ayırdık. Tarımsektörü yatırım ödenekleri için5,1 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu,müdahale alımları, tarımsalkitlenin finansmanı ve ihracatdestekleri için 6,3 milyar lira kaynakayırdık. Tarımsal destekleme programlarıiçin ayırdığımız kaynak 2019yıl ödeneklerine göre yüzde 36,6 artırıldı”dedi.Ağbal, yurt içi tasarrufların artırılmasıkonusunda, gelecek yıl BireyselEmeklilik Sistemi (BES) içinbütçeden 5,1 milyar liralık kaynakayrıldığını ve katılımcı sayısının 6,8milyon kişiye, devlet katkısıyla birliktebiriken fon tutarının da 108,8milyar liraya ulaştığını aktardı.Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlariçin bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığınadair bir soru üzerine ise“2020 yılı bütçesi yapılırken mevcutbelirlenmiş Kalkınma Planı, YeniEkonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmışgörevler kapsamında giderleroluşturuldu” şeklinde açıklamalardabulundu.