Anasayfa » Yazarlar » Abdülkadir Aksu » Abdülkadir Aksu ile

Abdülkadir Aksu ile

İslam Dünyasında Yaşanan Zulüm ve Tepkisizlik Üzerine

Bizim medeniyetimizin temel değeri insandır.İnancımız gereği insan yeryüzündeyaratılmış olan varlıkların en yücesidir. Buyüce varlık iyiliğe ve güzelliğe yöneldiği gibiyıkıcılığa ve kötülüğe de yönelip hayvanlardanda aşağı bir mertebeye düşebilir. Dolayısıylainsan kendi eylemleri ile bu hayata değerinikendisi belirler.Tıpkı bir marangozun ahşaba şekil vermesiedasıyla sabırla ve sebatla inşa edilen medeniyetimizinbugünlerde insan onuruna veinsan ırkına yakışmayacak bir yıkıcılıkla bizimcoğrafyamızda yok edilmesi kabul edilemez.Her medeniyet kendi var edicisi konumundakiinsanla birlikte vardır. Diğer bir deyişleherhangi bir medeniyet, onu var edeninsanların ona sahip çıkmasıyla varlığını sürdürebilir.Aksi takdirde zamanla etkisini yitirirve nihayetinde yok olup gider. Evet, İslamdünyasının bugün topraklarında yaşanan insanlıkdışı zalimlikleri ve kötülükleri def etmesebinlerce yıldır ilmik ilmik işlenen bukadim medeniyet tasavvuru üstün değerleriylebirlikte yok olmaya doğru gidecektir.Ortadoğu başta olmak üzere İslam coğrafyasındanerdeyse mantar gibi türeyen çeşitliörgütler; İnsanın insana yapabileceği enbüyük kötülükleri kameralara kaydedip tüminsanlığa yaymak medeniyetimizin değerlersistemine dinamit koymaktır.İslâm dünyasındaki çatışma, kan dökme,intihar eylemcileri en büyük zararı Müslümankimliğine vermektedir. İslâm’a gizli veaçık düşmanlık besleyenler her zaman bulduklarıfırsatları değerlendirmeye çalışmışlardır.Son 20 yıldır meydana gelen terörolaylarının İslâm dini ile bağlantılı gibi gösterilmesininbu dine ve mensuplarına zararverdiği, düşmanlarına Müslümanların imajınızedelemek için bulunmaz fırsatlar sunduğuortadadır.Bugün İslam ümmeti, fitne ve tefrika ateşiyletarihinin en zor süreçlerinden birini yaşıyor.Irak’ta, Suriye’de, Libya’da, Yemen’de,Nijerya’da ve İslam coğrafyasının birçok yerindeçatışmalar, şiddet ve vahşet durmaksızındevam ediyor. Emperyalist güçler asırlardıroynadıkları oyunlarla Müslümanlarınonurunu ve izzetini ayaklar altına almak istiyor.Mezhebi, meşrebi, anlayışı ne olursa olsundiğerinin mezhebini, meşrebini, anlayışınıtefrika vesilesi kılan ve kardeşini küfürile suçlayan bir zihniyet, İslam’ı ve Müslümanlarıesir almış durumdadır. Yetmiyorbaşka diyarlarda yaşayan Müslümanlar yerlerindenyurtlarından edilip ölüme terk ediliyorlar.Artık her gün abartısız yüzlerce Müslümanyeryüzünde katlediliyor.İslam coğrafyası olarak içinden geçtiğimizsüreçleri sadece bir terör, bir şiddet, mezhepçilikve taifecilik olarak değerlendirirsekeksik değerlendirmiş oluruz. İçinden geçtiğimizsürecin adını doğru koymak gerekir. İçindengeçtiğimiz süreç bir medeniyet krizidir.Bütün dünyada insanlık, bir vicdan ve merhamettutulması yaşıyor. Ancak İslam medeniyetibir krizden geçiyor. Tarih boyunca İslammedeniyeti nice büyük krizlerden geçti.Bilgin ve önder insanların çabasıyla tarihiçinde bu krizleri hep geride bıraktı. Hep birliktebizi kuşatan, İslam beldelerini ve çocuklarımızıkuşatan bütün bu krizleri aşmak içinçok daha büyük bir çaba içinde olmamız gerekiyor.Bugün Arakan, Filistin, Suriye, Irak, Afganistan,Libya, Yemen ve buna benzer bir çokİslam beldelerinde sırf inançları gereği Müslümanoldukları için insanlar evlerinden atılmakta,katledilmekte ve zulüm görmektedir.İslam coğrafyasında insanlıkla ilgisi olamayanbir sürü terör örgütü kafa kesen vahşilerolarak adlarını tarihsel hafızamıza yazdırmaktadırlar.Yeni nesiller bu bilinç ve yaklaşımlaİslam Medeniyetinin kutsal değerlerinibundan ibaretmiş gibi görüp öğreniyorlar.Bu vahşiler eliyle yapılan yegane şey;medeniyetimizin temelli olan merhamet veinsanlığımızın göstergesi olan vicdan dünyamızayapılan büyük bir kıyımdır. Bütün bunlartelafisi mümkün olamayacak toplumsaltramvalara ve kültürel coğrafyamız hakkındada büyük bir imaj bozukluğuna yol açmaktadır.Türkiye olarak dünyanın her tarafındaMüslümanlara yapılan bu zulüm ve katliamalarayetişmeye çalışıyoruz. İslam dünyasımaalesef kafasını kuma gömen deve kuşumisali olan bitenleri görmezlikten geliyor.Gerek maddi ve gerekse manevi sosyal yardımdesteklerini dünya ülkeleri içinde birincisıraya taşıyan ülkemiz üzerine düşeni fazlasıylayapmaya devam ediyor ve etmeye dedevam edecektir.Medeniyetimiz ışığında kültürel coğrafyamızınhüküm sürdüğü tüm diyarlara huzurve güzellikleri sağlamada geri durmayanTürkiye’miz, İslam ülkelerinin liderleri tarafındanyalnız bırakılıyor. Umarız ki, Müslümanlarartık bu uykudan uyanırlar. Müslümanlarayapılan bu zulüm ve şiddete artıkdur derler. Sadece yardım eli uzatmakla kalmayıpbirlik ve beraberliklerini de tesis edipdaha güçlü ve daha müreffeh bir İslam ülkeleribirliğinin de kurulmasına vesile olurlar…