Anasayfa » Genel » PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ

PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ

Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda konuşanCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı RecepTayyip Erdoğan, “24 Haziran seçimlerindensonra yeni hükümet sistemimizin sağladığıimkanlarla bu yatırım hamlelerini hızlandıraraksürdüreceğiz” ifadesini kullandı. Erdoğan,İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Sırbistan İşForumu’nda yaptığı konuşmada, Osmangazi,Yavuz Sultan Selim köprüleriyle Marmarayve Avrasya tünellerinin tamamlandığını,dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsüolacak Çanakkale 1915 Köprüsü’nün temellerininatıldığını, İstanbul’da dünyanın en büyük havalimanınınilk etabının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışınınyapılacağını hatırlattı. Açılışı yapılacak havalimanının yıllıkkapasitesinin 90 milyon olacağını vurgulayan Erdoğan,“2023’te bu yolcu kapasitesi 150 milyona çıkacak. Hedefbu ve şu anda havalimanı neredeyse bitti, bitiyor. Budurumda. Bunlar tabii dünyada bazı ülkeler tarafından pekde hazmedilemiyor. Rahatsız oluyorlar. Halbuki çalışsalaronların da olacak” diye konuştu. Geçen haftalarda hemyatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili hem de stratejikyatırımların teşvikiyle ilgili çok önemli iki adım attıklarınıbelirten Erdoğan, şöyle konuştu:“Proje bazlı teşvik uygulaması kapsamında ilk etaptatoplam yatırım tutarı 135 milyar lirayı bulan 23 projeye ortamının iyileştirilmesi konusundakidüzenlemelerle de şirket kuruluşundanbanka ipoteklerine kadar pek çok alandayatırımcılara yeni kolaylıklar sağladık. Bubaşarıların 2008 küresel finans krizine,Irak ve Suriye’de yaşanan hadiselere,2013 yılından bu yana neredeysekesintisiz bir şekilde maruz kaldığımızsaldırılara, 15 Temmuz darbe girişiminerağmen elde edildiğinin unutulmamasıgerekiyor. İnşallah 24 Haziranseçimlerinden sonra yeni hükümetsistemimizin sağladığı imkanlarlabu yatırım hamlelerini hızlandıraraksürdüreceğiz. 24 Haziran’dan sonrageçeceğimiz CumhurbaşkanlığıHükümet Sistemi ile daha etkinkarar alacak, bürokratik vesayetinengellemelerine maruz kalmadan,bunları uygulama imkanı bulacağız.Böylece 2023 hedeflerimiz ile 2053 ve2071 vizyonlarımız doğrultusunda dahasüratli bir şekilde ilerleyeceğiz.”Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomikistikrarların yanında pek çok tarihive doğal güzelliğe ev sahipliği yapanTürkiye ile Sırbistan’ın ilişkilerinindaha da geliştirebileceği sektörlerdenbirisinin de turizm olduğunu belirterek,şöyle devam etti:“Bunu başarmamız lazım. Helehele paket turizm ile Türkiye —Sırbistan ortak bir çalışmanın içerisinegirebilir. 2017 yılında Sırbistan’da150 bin turisti ülkemizde ağırladık.Türkiye’den de yaklaşık 100 bin turist,Sırbistan’ı ziyaret etti. Bu sayınıniçinde bulunduğumuz yılda daha daartacağını düşünüyorum.” Altyapıdahil ulaştırmanın da ülkelerinarasında yatırım ve işbirliği içinözellikle önemli fırsatlar sunan biralan olduğunu hatırlatan Erdoğan,sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizinde katkılarıyla inşa edilmesi öngörülenBelgrad-Saraybosna OtoyoluProjesini bölgesel, ticari ve ekonomikilişkilerin güçlenmesini sağlayacakher şeyden önce bir dostluk projesiolarak görüyoruz. İlgili makamlar,Sırbistan ve Bosna Hersek’tenmuhataplarıyla beraber teknikçalışmalarını sürdürüyorlar. Ben degerek Başbakanımız, gerek UlaştırmaBakanımız, kendileriyle bu çalışmalarısürekli olarak devam ettiriyoruz. Buproje kısa sürede hayata geçtiğinde,bölgesel barışa da çok ciddi katkılarsağlayacaktır. Tabii, bugün bukonuda mutabakat muhtırasının daimzalanması da ayrıca anlamlı veönemlidir.” Sırbistan’la sahip olduklarıvizyon birliğini bölge için büyük birfırsat olarak gördüklerini dile getirenErdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:“Ortak geçmişi ve pek çok ortaközelliği paylaştığımız Sırbistan ileşimdi de küresel iş dünyasındaortak olmak için yola çıkıyoruz. Buyolda, siz iş dünyamızın da bizimleberaber yürümesini, bizlere yoldaşlıkyapmasını özellikle istiyoruz. İki ülkeninCumhurbaşkanı olarak bizler siz işadamlarımızın önünü açmak, işlerinikolaylaştırmak için gereken her türlüdesteği vermeye hazırız. Sizlerdende iki ülkenin potansiyelinden tamanlamıyla istifade edecek projeler,işbirliklerini geliştirmeyi bekliyoruz. Ve sizlerden ricam, Sırbistan’dakiyatırımlara devam. Hatta Sırbistan’danortaklıklar kurmak suretiyle gerekirseüçüncü ülkelerde yatırımlar.”Bilim, Sanayi ve TeknolojiBakanı Faruk Özlü, “Proje BazlıTeşvik Sistemi, ülkemizin yüksekteknoloji yolculuğundaki en önemlidayanaklardan birisidir.” dedi. Özlü,Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ndenyararlanan firmaların yetkilileriyleTÜBİTAK binasında düzenlenendeğerlendirme toplantısında biraraya geldi. Toplantıyı son dereceönemsediğini belirten Özlü, “ProjeBazlı Teşvik Sistemi, ülkemizinyüksek teknoloji yolculuğundaki enönemli dayanaklardan birisidir.”diye konuştu. Özlü, hükümet vebakanlık olarak tam anlamıylayüksek teknolojiye odaklandıklarınıvurgulayarak, Türkiye’yi geleceğetaşıyacak en önemli enstrümanınteknoloji üretmek olduğunu kaydetti.TÜBİTAK’ın ülkeyi 2023 hedeflerineulaştıracak teknoloji atılımı için bütünbirikimini seferber etmeye hazırolduğunu dile getiren Özlü, şöyledevam etti:Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan’ın himayesinde kamuoyunaduyurulan Proje Bazlı Teşvik Sistemiile 19 firmanın 23 projesine teşvikbelgesi verildiğini ifade eden Özlü,teşvik sistemiyle 135 milyar lirayatırım tutarı, 34 bin ilave istihdam,134 bin dolaylı istihdam ve 19 milyardolar düzeyinde cari açığa katkıhedeflediklerini bildirdi. Özlü, teşviksistemi kapsamında yatırımcılaravergi, istihdam, finans ve yatırım yerikonularında destekler sağlanacağınadikkati çekerek, şunları kaydetti: “ProjeBazlı Teşvik Sistemi, özü itibarıylayerlileşme, yerli üretim ve yüksekteknoloji politikamızın bir ürünüdür.Bu politikanın tam olarak yürütülmesiiçin ilgili bütün bakanlıklarımızeşgüdüm içinde hareket etmektedir.Yerlileştirme Yürütme Kurulumuzyerli üretim politikamızı koordineetmektedir.” Bakanlık olarak tümbağlı kurum ve kaynaklarla yerliüretim ve yüksek teknoloji hedefinekatkı sağlamaya devam edeceklerinivurgulayan Özlü, TÜBİTAK, KOSGEB veTürk Standartları Enstitüsünün yüksekteknoloji üretiminin hizmetindeolduklarını söyledi.Özlü, “Yatırımcılara, firmalarımızave girişimcilerimize net olarak şunusöylüyoruz, ‘Siz yeter ki üretin, destekbizden, teknoloji üretmek sizden.”ifadesini kullandı.TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. HasanMandal da Proje Bazlı Teşvik Sistemi ilkduyurulduğunda en çok heyecanlanankurumlardan biri olduklarını kaydetti.Teknolojide dönüşümü sağlayan,yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katmadeğer üreten projelerin teşvik sistemi kapsamında destekleneceğini dilegetiren Mandal, “Dolayısıyla bunlarlailgili en önemli kurumlardan biriTÜBİTAK.” dedi. Konuşmalarınardından toplantı basına kapalı devametti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,“Türkiye’nin finans piyasasındaki buhareketlerden zarar gördüğü kesindirama ekonomik anlamda bir zamanlarolduğu gibi, yerle bir olmasını,etkilenmesini, yataklara düşmesinikimse beklemesin. Türkiye ekonomisiderinlik ve hacim itibariyle yeterincegüçlü.” dedi. Zeybekci, basının gündemeilişkin soruları yanıtladı. Son dönemdepiyasalarda yaşanan gelişmelerideğerlendiren Zeybekçi, ekonomi vefinans piyasalarının ikiye ayrılmasıgerektiğini, finans piyasalarının istihdam,ihracat gibi dengelere itibar etmeyen,spekülasyonlara dayalı fırsatlarındeğerlendirildiği bir alan olduğunu ifadeetti.Zeybekci, ekonominin ve özelsektörün spekülatif hareketlerden enaz şekilde etkilenmesi amacıyla ne gibitedbirler alınabileceği, ülkenin riskleri,mükellefiyetleri, borçları ve varlıklarıgibi konulara bakıldığını belirterek,“Görüyoruz ki Türkiye’nin genelekonomik dengeler anlamında herhangibir problemi yok.” diye konuştu. Seçimkararının pozitif algılandığını, piyasalardarahatlama yaşandığını ve speküleedilebilir risk alanının dağıldığını bildirenZeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:Türkiye’nin 3,4 trilyon liralık milligeliri olan bir ülke olduğuna işaret eden Zeybekçi, “Türkiye’nin finanspiyasasındaki bu hareketlerden zarargördüğü kesindir ama ekonomikanlamda bir zamanlar olduğu gibi, yerlebir olmasını, etkilenmesini, yataklaradüşmesini kimse beklemesin. Türkiyeekonomisi derinlik ve hacim itibariyleyeterince güçlü.” ifadesini kullandı.Zeybekci, şimdiki durumun öncekindenfarklı olduğuna işaret ederek, bir anlaşmayapıldığını ve bu anlaşmadan çekilmeninuluslararası kabul görmüş kurallaragöre karşılıklı diyalog, mutabakat veyabir temasla gerçekleşmesi gerektiğinisöyledi. Bakan Zeybekci, “Bir taraf kendibaşına diyor ki, ‘Ben çekildim.’ Bozulananlaşma değildi, bozulan öncedenbirinin diğerine dikte ettiği bir şeydi.”diye konuştu. Bu aşamada endişeedilecek çok büyük bir şey görmediğinivurgulayan Zeybekci, şöyle devametti: “Diğer ülkelerin, AB ülkelerininve Türkiye’nin bu konuda ABD ile aynıfikirde olmadıklarını görüyoruz. Diğertaraftan ben şöyle görüyorum, bir şekildeambargo veya yaptırımlar altına alınmışİran’a, o ülkelerin ve ABD’nin söylediği‘Benim ürünlerim bu ülkeye gitmeyecek,bu ülkeyle ticarette Amerikan dolarıkullanılmayacak.’ yaklaşımı Türkiyeiçin bir fırsat. Ben, Birleşmiş Milletlerinİran’daki nükleer faaliyetlerle ilgilikararları varsa tabii ki onlara da uyarakticaret yapmaya devam edeceğim.”Türkiye’nin devasa bir ekonomive uluslararası global ailenin bir ferdiolduğunu ifade eden Zeybekci, ABülkelerinin yaklaşımına dikkati çekti Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamındayapılacak büyükbaş hayvancılıkyatırımına sağlanan desteğin detaylarıbelli oldu. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulukararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bunagöre, söz konusu yatırım, KDV istisnası,gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi,yatırım yeri tahsisi ve altyapı desteği gibiyardımlardan yararlanacak. Kurumlarvergisi indirimi alacak yatırım için vergiindirim oranı yüzde 100, yatırıma katkıoranı yüzde 38 ve yatırıma katkı tutarınınyatırım döneminde kullanılabilecekoranı yüzde 100 olacak. Yatırım, yatırımdöneminde başlamak üzere azamitutar sınırı olmaksızın 10 yıl sigortaprimi işveren hissesi desteği ile 10 yılsüreli gelir vergisi stopajı desteğindende yararlanacak. Söz konusu yatırımasağlanacak nitelikli personel desteğiise azami 55 milyon lira olacak. Niteliklipersonel desteği, her bir niteliklipersonel için asgari ücretin aylık brüttutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yılsüreyle uygulanacak.Söz konusu yatırımla, dönembaşına 6 bin 500 baş damızlık süt sığırıyetiştiriciliği, dönem başına 10 bin başsüt yönlü büyükbaş hayvan yetiştiriciliğive dönem başına 5 bin baş et yönlübüyükbaş hayvan yetiştiriciliğininyapılması öngörülüyor. Yatırımın sütişleme kapasitesinin ise günlük bin 63ton olması beklenirken, biogazdanyıllık 39 bin megavat elektrik üretimihedefleniyor.