Anasayfa » Ekonomi » Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Yasası

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Yasası

Vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ Resmi Gazete’deyayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, vergi, sigorta primi ve gümrük vergilerinin 30 Haziran 2016 tarihine kadar olan borçlarına taksitler halinde yeniden yapılandırma olanağı sunuyor. Yasalaşan söz konusu kanunda vergi ve vergi cezaları, gecikme zamları, gecikme faizleri, gümrük vergileri, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, nüfus, seçim, askerlik, karayolu geçiş ücreti, RTÜK idari para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi alacakları, SGK ve belediyelerinalacakları, belediyelerinidari para cezaları, su, atık su, katı atık ücreti alacakları, belediyelere ödenmesi gereken paylar hariç beyana dayanan vergiler de yeniden yapılandırılıyor. Kanuna göre 30 Haziran da dâhil bu tarihten önceki dönemi kapsayan söz konusu yapılandırmalarda, kesinleşmiş kamu alacaklarının asıl tutar tahsilinden vazgeçilmiyor ve asıllara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) baz alınarak belirleniyor. Alacaklara ilişkin hükümler ile bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümler de İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun hükümlerine göre kapsama alınacak ve buyıla ilişkin gerçekleşen motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti kapsam dışında bırakılacak. Yani şöyle de söylenebilir; borcun Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi alacaklar, ödenmiş olanlar dâhil olmaküzere asla bağlı kesilen vergi cezaları ve bunların gecikme zammından vazgeçilecek. Böylece bir vergi aslına bağlı olmadan kesilen vergi cezalarıyla iştirak sebebiyl kesilmiş vergi cezalarının yüzde 50’si ve bu tutara uygulanan gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE baz alınarak hesaplanan tutarın, ödenmeyen alacağın sadece gecikme zammından kaynaklanması halinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE baz alınıp hesaplanacak ve tutarın belirtilen şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50’si ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı tahsil edilmeyecek.Yine Yİ-ÜFE esas alınarak askerlik, nüfus, seçim, trafik, karayolu taşıma, RTÜK idari para cezalarının tamamıyla bunların haricinde kalan asli amme alacaklarının yalnızca fer’i (aslına bağlı olan) alacaktan ibaret olması durumunda hesaplanan bu tutarın ödenmesiyle faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammından vazgeçilecek. Aynı hüküm vergi veya gümrük vergilerinin ödenmemiş kısımlarının tamamıyla bu asıllara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi kamu alacaklarında da uygulanacak. Ödenmesi gerektiği halde ödenmeyentutarlar Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili HakkındaKanun gereğince ödenirse binde 2 faiz alacağından vazgeçilecek. Kabahatler Kanunu’nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilen idari para cezalarının yüzde 50’sinin, belirtilen süre ve şekilde   ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde50’si tahsil edilmeyecek.Sigorta primlerini de kapsayan yasayla sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,emeklilik kesintisi, ödenmesi olanağı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK’nın takip ettiği damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve genel sağlık sigortası priminin asılları ile bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişi  oranları temel alınarak hesaplanantutarın belirtilen sürede ödenmesi durumunda bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçiliyor. Yine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınıp yaşlılıçaylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlanmasının ardından sigortalı bir işte çalışması sebebiyle sosyal güvenlikdestek primi ödemesi gerekenlerden,2016 Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmeyen destek primlerinin asıllarıyla bu alacaklara tutarın ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak. Belirlenen Borcunu Vadesinde İki Kez Ödemeyen Hakkını Kaybediyor Sigorta primlerini bir takvim yılında iki kereden fazla vadesinde ödemeyen ya da eksik ödeyenler, yapılandırma borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme hakkını kaybedecek. Buna göre borçlular, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile İl Özel İdarelerine bağlı tahsil dairelerine ödenecek ilk taksitini kanunun yayınlandığı tarihi takip eden üçüncü aydan; SGK’ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarın ilk taksitini dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler şeklinde 18 taksitle ödeyebilecek. İlk taksit ödeme süresi içinde tutarın tamamen ödenmesi halinde herhangi bir faiz uygulanmayacak. Bununla birlikte ilk taksitin ödeme süresinde tamamen ödenmesi durumunda feri alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutar üzerinden ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak. Borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçluların başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeme seçeneklerinden birini tercih etmesi istenecek, düzenlemeden yararlanmak için başvuruda bulunanlara, tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecek ve tercih edilen süreden daha kısa zamanda borcun ödenmesi durumunda, ödenmesi gereken miktar ile ilgili katsayıya göre düzeltilecek. Belediyelere ödenecek tutarlara ilişkin düzenleme ise şöyle; belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, ilgili kanunda yüzde 40 oranı dikkate alınmaksızın aylık dönemler halinde azami 144 eşit taksitle tahsil edilecek. Yapılacak kesinti tutarı ile bu idareler adına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarınaylık tutarının yüzde 50’sini aşmayacak. Öte yandan Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve SGK’ya bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve vadesi31 Aralık 2011 tarihinden önce 50 liranınaltında olan düşük tutarlı alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Borçlarını yapılandıran işveren ise; borcu yoktur yazısı alan esnaf ve işveren, bu borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerinden kurtulacak ve teşviklerden yararlanabilecek. Bu arada 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödemedikleri, kapanan iş yerlerine ait, 50 lirayı aşmayan borçlarıyla tutarına bakılmaksızın bu borçlara bağlı ceza tutarı 100 lirayı aşmayanlar silinecek. Kanun kapsamında Bağkur’luların da yüzünü güldürecek yenilikler getiriliyor. Prim borcu yüzünden emekli olamayan Bağ- Kur’lular yapılandırma olanağıyla borçlarını daha az ödeme yaparak kapatabilecek. Eğer prim, yaş ve yıl şartı tamamlanırsa 30 Haziran 2016’ya kadar olan prim borcunu ödeyen emekli olabilecek. Maliye Bakanı’ndan Borçlarını Yeniden Yapılandıranlara Dair Açıklamalar Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaklaşık 2 milyon esnafın borçlarını yeniden yapılandırmak için müracaat ettiğini açıkladı. Enflasyonun aşağı inmiş olmasının yılsonunda ekonomiye ilişkin beklentileri olumlu etkileyeceğini belirten Ağbal, “Devlet vatandaşa güveniyor ama zaman zaman da gelir defterine bakar, acaba beyan edilen rakamlar doğru mudur? Bu süre 5 yıl, çok uzun bir süre. Biz diyoruz ki, bunu 3 yıla indirelim. Biz, vatandaşımızın vergiyle ilgili konularda doğru ve dürüst olduğuna inanıyoruz ama hata olur, eksiklik olur, bazen muhasebeciler eksik bilgi verir. 15 Temmuz darbe girişimi olduktan üç gün sonra Meclis’e sunulan kanun teklifi ile beraber o zor günlerde bile ‘Yeniden Yapılandırma’ meselesini çözdük. Vatandaşımızın geçmişten kalan borçlarını rahat bir şekilde ödeyebilmesi için bir Yeniden Yapılandırma Kanunu çıkarttık. 31 Ekim’de başvuru süre si tamamlanacak. Ne kadar çok başvuru olursa o kadar iyi olur. Devlet olarak biz elimizi uzattık, gelin bu eli tutun bu vergi barışına katılın. Hatta borcunuzu peşin ödeyin rahat edin. Bugüne kadar 10 bin milyar liralık bir alacağı yeniden yapılandırmışız. Matrah artırımı konusu var. Geçmişten dolayı endişe duymamak için geçmiş defterleri bir temizleyelim. Biz buna matrah artırımı diyoruz. Onda da bugüne kadar 153 bin esnafımız matrah artırımı için müracaat etmiş. 2,7 milyar lira esnafımız geçmişini temizlemek için Maliye’ye ‘ben bu parayı öderim’ demiş. 2,7 milyar ödemiş ama çok daha fazlasını da kazandı” diye konuştu. Ağbal, Yeniden Yapılandırma Kanunu’nun tarihi fırsatlar sunduğuna işaret etti ve “Özellikle 36 aya kadar 18 taksitle bir Yeniden Yapılandırma getirdik. Burada faizleri önemli ölçüde indirdik, gecikme zamlarını tamamen siliyoruz. Bunun yerine geçmiş dönemde enflasyon ne kadarsa o kadarlık bir enflasyon hesaplıyoruz ama yapmış olduğumuz önemli düzenlemelerden bir tanesi de peşin ödeme indirimi. Mesela vatandaşın 2013 yılı Temmuz ayında ödemesi gereken 15 bin lira gelir vergisi ikinci taksiti var. İnsanlık hali ödeyememiş. Bugün bu paranın 8 bin lira gecikme zammı hesaplanıyor. Şimdi diyoruz ki; bu 8 bin lirayı tamamen silelim. 8 bin lira yerine 2 bin 900 lira hesaplıyoruz. Dolayısıyla bir anda yaklaşık olarak 5 bin 100 lira sildik. Yani ne demek? Faizin 3’te 2’sini siliyoruz. Bu 2 bin 900 lirayı, 15 bin lira alacağın kendisiyle bu hesaplanan faizi bugün ödemek istiyorum. O zaman bir de peşin ödeme indirimi yapıyoruz. Bu durumda faizi 2 bin 900 liradan bin 450 liraya düşürüyoruz. Dolayısıyla bugün 23 bin lira olan maliye kayıtlarındaki borcunuzu 16 bin 500 lira ödeyip maliyeden çıkarıyorsunuz” ifadelerini kullandı. Trafik para cezasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Ağbal “Burada da bir örneğimiz var. Vatandaşımıza Ağustos 2013’te 166 lira trafik para cezası kesilmiş. Bu para 473 liraya çıkmış durumda. 166 lira ceza, bu cezanın 307 lira faizi var. Bu durumda şöyle yapıyoruz, 166 liranın kendisini ödüyoruz, aradaki 307 lira faizin yerine de 30 lira ödüyoruz. Dolayısıyla hemen hemen yüzde 60-70’ini silmiş oluyoruz. Yetmedi bir peşin ödeme iskontosu da burada var. 196 lirayı hemen peşin ödeyeyim derseniz 181 lira. Anaparaya 15 lira ilave ederek ödeyip trafik para cezasından kurtuluyorsunuz.