Anasayfa » Gündem » Yılmaz ALTINDAĞ DİCLE KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ

Yılmaz ALTINDAĞ DİCLE KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ

Şırnak ilinin sosyo-ekonomikyapısı, sanayi, tarım, turizm, ticaretve ihracat potansiyeli hakkında bilgiverir misiniz?Şırnak konum olarak en uzun kara sınırına sahip olduğumuzIrak ve Suriye’ye, yani iki ülkeye sınırı olantek ilimizdir. Türkiye’nin en büyük kara ihracat kapısıolan Habur Sınır Kapısını bünyesinde barındırmaktadır.Bu lojistik anlamda çok sağlam bir konumda olduğunungöstergesidir. Sanayi anlamında yapılacakyatırımlara ve atılacak adımlara lojistik bakımdan enavantajlı konumdadır. Orta Doğu pazarına yakınlıkyatırımcılar için ulaştırma anlamında büyük anlamifade etmektedir.Şırnak ilimiz ayrıca kendi coğrafi sınırları içindedeğişik iklim ve hava şartlarına sahip olanbir yerdir. Bunun avantajı ise ürün çeşitliliğiolmaktadır. Toprak yapısı da dağlardan ve yüzyıllarcasüren çeşitli fizyolojik süreçlerin sonucundaçok çeşitli bitkilerin bölgede üretilebilmepotansiyelini artırıcı etkiye sahiptir. Haliylebu husus da çeşitli tarım arazilerinin üretimininde artmasını sağlayabilmektedirTicaretin artması ihracatı, ihracatın artmasıekonomik gücü, o da beraberinde refahı beraberindegetirir. Refah sahibi yerler ise geçmişindekituristik faaliyetlerini canlandırabilmesinive bunu duyurabilmesini daha güçlü kılar.Yani bir bakıma aslında bunların hepsi zincirgibi birbirini tetikleyen ögelerdir.Şırnak’ta çeşitli unsurlardan insanlar yaşamaktadır.Sosyo-ekonomik yapısı da bir çok açıdanhoşgörü üzerine dayanmaktadır. Silopi ve Cizregibi çok büyük iki ilçeye sahiptir Şırnak, geçmişiMem-u Zin, El Cezeri gibi tarihi mitlerle doludur.İlk sibernetiğin, robot biliminin kurucusu kabuledilen El Cezeri bu toprakların ilim adamıdır.Kısacası Şırnak zenginliklerle dolu özel bir yer.Bir diğer önemli husus ise Şırnak genç nüfus anlamındaciddi bir potansiyele sahip, Şırnak’tagenç nüfus oranı oldukça fazla. Bu potansiyelikullanabilmek için sosyo-ekonomik anlamdadezavantajlı olan kadınlar ve gençlerin işgücünekatılımı kesinlikle bizim için öncelikli konulardanbiri.Dicle KalkınmaAjansı (DİKA)’nın Bölgeaçısından önemini,vizyonunu, amaçlarınıve temel hedeflerinianlatır mısınız?“Yerel kalkınma” kuşkusuz enönemli hedefimiz; zira yerel kalkınmabölgesel kalkınmayı, bölgeselkalkınma ise ulusal kalkınmayıtetikleyerek uluslararası alandadaha güçlü bir aktör olmamızısağlayacaktır. Ajansımız Mardin,Batman, Siirt ve Şırnak illerinikapsıyor. Gelişmişlik anlamındaTürkiye’nin geri kalmış ve zorluşartlara sahip bir bölgesi olduğudüşünülebilir ancak biz bunuavantaja çevirmeyi hedefliyoruz.Çünkü bu bölgede yapacağımızufak bir dokunuş bile büyük etkilerdoğurbiliyor. Her zaman yenilikçive sürdürülebilir bir yaklaşımla,bölgemizin ihtiyaçlarını endoğru şekilde tespit ederek faaliyetgösteriyoruz. Bölgemizdeki gelişmişlikfarkını ortadan kaldırmayıhedeflediğimiz için, en dezavantajlıkonuya odaklanarak kalıcı çözümlerüretiyoruz. Bölge insanımızıyakından tanıyoruz, bölgeninpotansiyelini iyi biliyoruz. Bu sebeplekalkınmayı sağlamak için nasılbir yaklaşım izlememiz gerektiğininfarkında olarak doğru projelerüretiyoruz. Kamu, özel sektör,yerel sivil toplum örgütleri ve üniversitelerile işbirliği içerisinde beşerisermayenin arttırılması ve kurumsalkapasitenin geliştirilmesiiçin tüm faaliyetlerimiz hızla ediyor.Bölgenin ekonomik ve sosyal olarakdiğer bölgeleri göre geri kalmışlıkdöngüsünün kırılması veBölge’nin sorun teşkil eden değil,tam aksine bugüne kadar değerlendirilemeyenpotansiyeli ile Türkiyeekonomisi ve toplumsal huzurunabüyük katkılar sağlayan birbölge olacağı açıktır.DİKA’nın 2018 YılıMali Destek Programlarıve ilk altı aylık dönemeilişkin uygulamasonuçları hakkındabilgi rica edebilir miyiz?Dicle Kalkınma Ajansı olarak 2018yılında 40 milyon TL toplam bütçeile tüm ajanslar arasında en yüksekMali Destek Programı’na çıktık.Ajansımız bütün ilçelerimizdekipaydaşlarla bir araya gelerek bilgilendirmeleryaptı ve ilk defa 30ilçeye 40 proje dağıtarak yerel kalkınmamodelini sahada uyguladı.Kentsel Altyapının İyileştirilmesive Ekonomik Altyapının Geliştirilmesiprogramlarında 4 ilimizin bütünilçelerinden başvuruları aldık.Şırnak’a toplam 18 milyon liralık13 proje kazandırdık. Turizmden,sanayiye, altyapıdan, kültürel çalışmalarakadar geniş bir yelpazedeprojelerimiz mevcut. Bölge insanımızayenilikçi ve sürdürülebilirprojeler sunmak önceliklerimizarasında.Uygulama durumunda iseŞırnak’ta şu anda 13 projemizinneredeyse tamamı ihale sürecinegirmiş, hatta bir kısmı bu sürecibitirmiş ve artık projeleri uygulamayageçmiştir. Örneğin ŞırnakMerkez’de Dikey Bahçe Projesi şuanda uygulanıyor ve kısa süre sonraproje tamamlanmış ve halkımızınhizmetine sunulmuş olacaktır.Eylül ayı içerisinde sözleşmeleriniimzaladığımız projelerin en kısasürede uygulamasını başlatıyoruz.Projelerimiz sayesinde sadecekentsel ve ekonomik altyapıya değil,insana yatırım yapıyoruz.Mali DestekProgramınınEkonomik AltyapınınGeliştirilmesindekirolünü ve etkinliğinideğerlendirir misiniz?Projelerimiz ile Şırnak’ta özellikleşehir altyapısı, turizm ve sanayialtyapısına ağırlık verdik. Dörtilimizde de Organize Sanayi Bölgelerininkapasiteleri arttırmaya yönelikprojelerimiz sayesinde enerjiverimliliğine katkı sağlayarak uzunvadede ekonomik altyapıya faydasağlayacağız. OSB’lerde altyapınıngüçlenmesiyle birlikte yerli ve yabancıyatırımcılar için yatırım alanlarınıuygun koşullara getirmiş olacağız.Mali Destek Programımı sayesindeyatırımcılar şehrimize geldiğindeonlar için alt ve üst yapısıylahazır, elverişli, sürdürülebiliryatırım alanları oluşturmayı amaçlıyoruz.Sanayinin yanı sıra turizm altyapısıda Şırnak için en önemsediğimizalanlardan biri. Şırnak’ın zenginkültürel mirasını geleceğe taşıyabilmekve turizm potansiyelinicanlı tutabilmek adına Cizre veŞırnak Merkez’de tarihi binalarındüzenlemesini ve restorasyonunuda yapacağız. Şırnak’ın her anlamdayerli ve yabancı ziyaretçiler içinvazgeçilmez bir destinasyon olmasınıistiyoruz.