Anasayfa » Gündem » Hızlı Yükselen, Daha güçlü bir Bingöl için Çalışıyoruz…

Hızlı Yükselen, Daha güçlü bir Bingöl için Çalışıyoruz…

 Bingöl Valisi olarak göreveatandığınız tarihten günümüzekadar geçen süre içerisindeBingöl İli ile ilgili genel gözlemleriniz,değerlendirmeleriniz vetespitleriniz nelerdir?Ülkemiz kadim medeniyetlerin yaşandığızengin bir coğrafya üzerindedir.Asil ve yardımsever bir milletinfertleriyiz. Tüm coğrafi, ekonomik veharici şartların zorluklarına rağmen iyigünde kötü günde, düğünde, bayramda, cenazede,kaynaşma ve dayanışma içerisindebirlik ve beraberliğini muhafaza etmesinibilen alicenap bir milletin evlatlarıyız.Bingöl İlimiz de doğuda, halkıyla, coğrafyasıyla,misafirperverliği ve fedakar insanlarıylaAnadolu insanının güzel hasletlerinitaşıyan şirin bir ilimizdir. Tarihinin kırılmanoktalarında daima yüksek bir ahlak ve cesaretile devlet, millet ve kardeşlik bilinciylehareket eden bu güzel kalpli insanlarla beraberolmaktan ve onlara hizmet etmektenson derece mutluyum. Bingöl İlinin şehirleşme,alt yapı, çevre ve göçgibi alanlarda sıkıntıları, sorunlarıvar mı? Bu alanlardasağlıklı ve sürdürülebilirbir gelişme için uygulananprojeler ve programlar hakkındadeğerlendirmelerinizialabilir miyiz?Bingöl, şehirleşme ve modernleşmekonusunda hızlı ve eminadımlarla gelişiyor. İlimizin yaşamkalitesinin yüksek olduğunu belirtmekisterim.Belediyemiz tarafından alt yapıve üst yapı çalışmaları devam ediyor.İlimizin doğal gaz çalışmaları süratletamamlanıyor.Havası, suyu, flora ve faunasıile son derece temiz bir ilde yaşıyoruz.Sürdürülebilir projelerimiz kapsamındaCumhurbaşkanımız SayınRecep Tayyip Erdoğan’ın eşi EmineErdoğan Hanımefendi himayelerindegerçekleştirilen ‘Sıfır Atık’ projesiuygulanmaktadır. Bu proje ile toplumungeniş kesimlerinde farkındalıksüreçleri yaşamaktayız.İlimizde 325 köy ve 818 mezramevcuttur. Toplam Kırsal nüfusu93.056 kişidir. 168 köy ve 33 mezraolmak üzere toplam 201 yerleşim birimindekanalizasyon alt yapısı bulunmaktadır.57.195 kişi kanalizasyon altyapısından faydalanmaktadır.189 köy ve 39 mezra olmak üzeretoplam 228 yerleşim biriminde tarımsalsulama alt yapısı bulunmaktadır.Toplam 16.059 hektar alan sulanmaktave 10.385 çiftçi faydalanmaktadır.Ülkemiz coğrafi konumu itibari ileyerlerinden edilmiş insanlara sınır kapılarınıher zaman için açan, korunmayaihtiyacı olanlara gerekli olan hassasiyetigösteren bir geleneğe ve duyarlılığasahiptir.Bu çerçevede 2011 yılında başlayanSuriye iç savaşı komşu ülkeleredoğru kitlesel bir göç akınını meydanagetirmiştir. Bu göç dalgasından en çoketkilenen ülkemiz olmuş olup 3.5 milyonunüzerinde Suriye Arap cumhuriyetivatandaşı sınırlarımızı geçerek ülkemizde korunma altına alınmıştır. Bingölilimiz de Suriye iç savaşından etkilenensığınmacılardan göç almıştır. İlimizdeGeçici Koruma talep edenlerin sayısıyukarı yönlü düzenli bir artış göstermektedir.İlimizin toplam nüfusunun yüzde0,32 lik bir oranına denk gelen GeçiciKoruma kapsamındaki yabancılar gerekdevletimizin sosyal yardımları ve gereksekendi imkanları ile hayatlarını idameettirmektedirler.Göç bağlamında ilimizi etkileyenbir diğer unsur Uzakdoğudan gelen düzensizgöç dalgasıdır. Özellikle son yıllardaartarak devam eden bu düzensiz göçakının büyük çoğunluğunu Afgan göçmenleroluşturmaktadır Bingöl ilinin ulaşım, yol, su, haberleşme ve elektrik alanlarında mevcut durumu, gelişmesive ihtiyaçları ne durumdadır?Bingöl İl Özel İdaresi yol hizmet ağı 3.400km dir. Bunun 1071 km’si asfalt, 1.745 km’si isestabilize yol şeklinde tamamlanmış ve vatandaşımızınhizmetine sunulmuştur.Köy nüfusu yoğunluğuna göre BSK (BitümlüSıcak Karışım) Asfalt yol yapımına başlanmışolup, 101 Km BSK yol tamamlanmıştır. 106 köyve 3 mezra olmak üzere toplam 109 yerleşimbiriminde 151 km kilitli parke taşı yapılmıştır.325 köyün tamamı ve 657 mezra içmesuyundanfaydalanmakta olup içmesuyu kullanannüfusun kırsal nüfusa oranı % 98’dir.HaberleşmeYaygın servis hizmet ağları ile ilimizin nerdeysetamamına yakın gerek mobil, gereksesabit telefon ve internet hizmeti sunmaktayız.Yaklaşık olarak 140 köye sabit telefon ve internethizmeti vermekteyiz. İl hizmet sınırlarıkapsamında Ulaştırma Bakanlığı HaberleşmeGenel Müdürlüğümüzün yürütmüş olduğuevrensel hizmet proje kapsamında 72 adetwimax(kablosuz sabit telefon ve internet hizmeti)sahası açılmış olup yaklaşık 130 köye buhizmeti sunmaktayız.Bunun dışında TT mobil hizmet kapsamındayaklaşık 240 köye hizmet verilmektedir.Merkez ve bazı ilçelerimizde 4,5 G hizmeti verilmekteolup, geri kalan ilçelerimize en kısasürede 4,5 G hizmeti sunulacaktır. Mobil vesabit hizmet problemi yaşayan köylerimiz içinHaberleşme Genel Müdürlüğümüzün evrenselhizmet projesi kapsamında muhtarlarımızaracılığıyla yapılan talepler Haberleşme GenelMüdürlüğümüzce değerlendirilmekte olup ihtiyaçlarve bütçe mukabilinde projeye dönüştürülmektedir.Bingöl Valiliği’nin kalitepolitikasını, temel ilkelerinive kalite anlayışını açıklarmısınız? Bu alanda uygulamadaulaştığınız hedeflernelerdir? Bu konuda alınmışolan mesafeyi ve ulaşmak istediğinizyeni hedeflerinizideğerlendirir misiniz?varİnsanı‘biricik’ bilmek ve insanahizmet etmeyi daima merkezealarak eğitim, sağlık, kültür, turizm,gençlik, spor, imar ve kentsel iyileştirmeçalışmalarıyla yaşam kalitesiniyükseltmek; erişim ve paylaşımaaçık olmak; yönetici ve çalışanlarınkendilerini geliştirmesine fırsat tanıyanbir yönetim anlayışını benimsemek;beşeri ve maddi kaynaklarıetkin ve verimli kullanmak; güleryüzlü ve yardımsever personelimizlehizmetlerimizden faydalanankesimlerin memnuniyetini sağlamak,zamanın ruhunu doğru okuyarakdeğişen şartlara adaletle uymakkalite politikamızdır.Bingöl ilinin coğrafi özellikleri ve konumunun ekonomik gelişmesine etkileri nelerdir?Bu etkilerin Bingöl’ün üretim sektörlerinin gelişmesindeki rolünü ve Bingöl’ün sanayileşmedurumunu değerlendirir misiniz? Sanayinin gelişme potansiyeli ve bu alandaki başlıca sanayisektörleri nelerdir?Coğrafi YapısıBingölDoğu Anadolu Bölgesi’nin YukarıFırat Bölümü’nde bulunanBingöl yüksek ve dağlık bir yapıyasahiptir.Bingöl tarihsel, kültürel ve doğalözellikleri ile kırsal turizm içinuygun potansiyele sahip olup turizminbölgedeki geçim kaynaklarınınçeşitlendirilmesine katkıda bulunacağıdüşünülmektedir.Bingöl’ün coğrafi yapısının üretimsektörüne ve ürün çeşitliliğinehem olumlu hem de olumsuz etkisivardır. Konum olarak Doğu AnadoluBölgesi’nde kavşak nokta olması,yeraltı kaynak rezervlerinin yüksekolması itibariyle olumlu etkisi varİnsanı dır. Mera alanlarının ve ormanvarlığının fazla olması, hayvancılığıngelişmesine elverişli olmasınaancak diğer sektörlerin gelişmesineengel olmaktadır. Yükseltifazlalığı, dağınık yerleşme,yatırımcı için yeterli alanlarınkısıtlılığı, kış mevsiminin uzunsürmesi ve yatırımcı için altyapımasraflarının fazla olması ilebirlikte ihracat ve pazara ulaşmadaönemli merkez ve limanlarauzak olması üretimi olumsuzetkileyen nedenler arasındasayılır.BİNGÖL İli’nin EkonomisiTarım ve Hayvancılığa Dayalıdır.Bingöl ilinin ekonomisi genelitibariyle tarım ve hayvancılığadayalıdır. Sanayi sektöründeönemli ve büyük ölçekli tesisoldukça az sayıda mevcutken,daha ziyade atölye tipi sanayi kuruluşlarıyaygındır. Özellikle sonyıllarda kalkınmada öncelikli yörelerdeuygulanan devlet yardımlarıve teşvikler ile temin edilenuzun vadeli ucuz maliyetli kredilerlesanayide yatırım yapmak isteyengirişimcilerin sayısında gözlemlenebilirbir hareketlilik olmuştur.