Anasayfa » Gündem » Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN Rektör

Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN Rektör

Sayın Rektörüm sizi tanıyabilirmiyiz? Temel ilke ve prensipleriniznelerdir?Merhaba, derginiz aracılığıyla okurlarınıza buradan selamlarımıileterek sözlerime başlıyorum. 1972 yılında Şırnak’tadoğdum. Lisans ve yüksek lisans eğitimimi Uludağ ÜniversitesiVeterinerlik Fakültesi’nde, doktoramı da aynı uzmanlıkalanında İstanbul Üniversitesi’nde tamamladım. Yaklaşık birbuçuk yıldır Şırnak Üniversitesi’nde rektörlük görevini yürütmekteyim.Temel ilkem birey odaklı bir yönetim anlayışıylabaşında bulunduğum kurumu en ileri düzeye taşımakşeklinde ifade edilebilir. Dolayısıyla öğrencisinden, akademikve idari çalışanına kadar her bir birey için çoğulculuk vekatılımcılık esası temelinde liyakat odaklı bir yönetim çerçevesindehareket etmeye gayret ediyoruz. Bu bağlamda hemöğrencilerimizin hem de çalışanlarımızın özgür ve eleştirelbir ortamda bilimsel faaliyetlerini yürütebilmelerini sağlamakbunun yanı sıra, kültürel ve sosyal alanlarda üretimiartırabilecek platformları oluşturmak bir diğer önceliğimiz.Ayrıca belirtmek isterim ki Türkiye’nin en güzel ve en kullanılabilirkampüslerinden bir olan yerleşkemizi bir yaşamalanı haline getirmekte temel öncelliklerimiz arasında.ŞırnakÜniversitesi’nin ÖğrenciEvi Projesi’nin işlevselözelliklerini anlatırmısınız? Bu projeninamaç ve hedeflerinelerdir? Projeden eldeedilecek çıktılar nelerolacaktır?Şırnak Üniversitesi Öğrenci Evi, temeldekültürel ve sanatsal aktivitelerininyapılmasına olanak sağlayan biryapı olarak tasarlanmıştır. Öğrencievinde; sergi alanları, resim atölyeleri,müzik atölyeleri, fotoğraf stüdyosuve karanlık oda, heykel atölyesi, elsanatları atölyeleri, çok amaçlı salonlarve öğrenci kulüp odaları şeklindemahallerin bulunması planlanarak,merkez kampüste yapılacak olan öğrencievi ile gençler için ortak bir yaşammerkezi oluşturmayı hedeflemekteyiz.Üniversitemiz kampüsündeyapılacak olan bu öğrenci evi ileŞırnak ilinde yaşayan üniversite öğrencilerininyaşam kalitesinin artırılmasıönceliğimiz. Bu nedenle, bu öğrencievinin, gençlerin kültürel ve sanatsalbirçok faaliyeti bir arada yapmasınaimkân tanıyabilecek bir merkezolarak tasarlanmasına önem verdik.Bu merkezin hizmete girmesi,öğrencilerimiz açısından Şırnak ilindekısıtlı olan sosyal hayatı canlandıracağıgibi gençlerin yeteneklerinikeşfetmeleri ve geliştirmelerinefırsat tanıyacaktır. Merkez kampüstehizmete girecek öğrenci evi, aynızamanda Şırnak ilinin kültürel mirasıolan tarihi kasırlara özgü mimariyeuygun olarak inşa edilecektir.Öğrenci evinin mimari projesi, Şırnakil merkezinde daha önceden varolan Abdurrahman (Mehmet) AğaKasrı’nın mimarisi temel alınarak hazırlanmıştır.Bu öğrenci evi ile Şırnakiline ait tarihi, özgün mimariye dikkatçekilerek, şehrin kültürel mirasınasahip çıkılacaktır. Bununla birlikte,şehirde unutulmaya yüz tutmuş taş evyapımı ile taş ustalığı ve taş ocakları sektörleriyeniden canlanmaya başlayacaktır.Öğrenci evi yapım işi için, bölgeye ait yerelkaynakların etkin olarak kullanılmasıve çevreye zarar vermeden sürdürülebilirbir yapı oluşturulması hassasiyetle üzerindedurduğumuz bir diğer konu.Üniversitenizin SosyalProjeleri ve Kurumsalİş Birliği hakkında bilgirica edebilir miyiz?Üniversitenizin akademikyayınları, bilimselaraştırma ve projeüretimleri konusundakidurumunudeğerlendirir misiniz?Geçen sene gerçekleştirdiğimiz Şırnak2023 Vizyon Çalıştayı vesilesiylebugüne kadar ilimizin acilen çözümbekleyen temel sorunlarına değindik.Alanında uzman akademisyenlerve kamu kurum çalışanlarınınyanı sıra, sivil toplum kuruluşları,kanaat önderleri, esnaf ve halklafikir alışverişinde bulunduk. Vatandaşlarıntemel ihtiyaçları noktasındabelirleyici olan konulara farklıbakış açılarıyla nüfuz etmeye çalıştık.Eğitim, Sağlık, Gençlik, Kadın veÇocuk, Tarım ve Hayvancılık, İşsizlik ve İstihdam, Ulaşım, Turizm ve Kültür,Madencilik, Sanayi ve Ticaret, Kentleşmeve Altyapı, Dini Hayat gibi günlükhayatın mihenk taşını oluşturan bu konularlailgili istişarelerde bulunuldu veburadan çıkan çıktılar ilgili kurumlarlapaylaşıldı. Ayrıca bu çıktılar Üniversitemiztarafından kitap haline getirilerekyayımlandı. Yine Şırnak ilinin madenve enerji kaynakları açısından taşıdığıpotansiyeli ortaya koymak, bu potansiyelinen verimli şekilde nasıl, neşekilde kullanılabileceği sorularına yanıtbulmak için Şırnak Enerji ve MadenÇalıştayı’nı düzenledik. Aynı tarihlerdeŞırnak Şehircilik Zirvesi’ni düzenleyerekilimizin temel sorunlarından olanaltyapı ve ulaşım konularını masayayatırdık. İstihdam ve Yatırım OlanaklarıPaneli ile ilimizdeki işsizlik probleminitartıştık. İbnü’l Cezeri Paneli ile İslamdünyasının önde gelen İslam alimiİbnül Cezire’yi konuştuk. Üç ÜlkeninKavşağında Uluslararası Silopi Sempozyumuile beraber Şırnak il ve ilçelerinikapsayan uluslararası beşinci büyükbilimsel faaliyeti hayata geçirdik.İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyleŞırnak Meslek Yüksekokulu bünyesindeAnaokulunu açtık. BilimselAraştırma ve Proje Merkezi’nin (BAP)yanı sıra, Türkçe Öğretim ve UygulamaMerkezi’ni (TÖMER) kurduk. Dijital dünyadakihızlı gelişeme ayak uydurmak için dijitalokuryazarlık derslerini önümüzdeki dönemlerdezorunlu hale getirmeyi düşünüyoruz.Akademik verimliliği esas alan ve yılınbelli dönemlerinde akademisyenlerimizlekarşılıklı fikir alışverişine dayalı olanAkademik Kurul Toplantıları düzenlemekteyiz.Ayrıca TÜBİTAK, GAP, Avrupa BirliğiDestek Projeleri ve DİKA vb. kuruluşlarlayürürlükte olan 48 projemiz mevcut. Geçensene 140’a yakın etkinlik gerçekleştirdik.Yapılan bütün etkinlikleri burada sıralamaktakdir edersiniz ki imkansız! Bunlarındevamını getirmek için büyük bir gayretve çaba içerisinde olduğumuzun da bilinmesiniisteriz.Eğitim ve araştırmafaaliyetleri, sağladığıekonomik güç,yarattığı sosyal yaşamve oluşturduğuistihdam ile ülkelerinkalkınmasına büyükkatkılar yapmaktadır.Sizler bu anlamda neleryapmaktasınız?Yönetim felsefemizdeki önceliklerdenbiri şehrin ihtiyaçlarına yöneliksomut, kayda değer hizmetleri ilimizhalkına sunmaktır. Örneğin, yerleşkemizdekibir binayı hizmet amaçlı112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğünetahsis ettik. Şırnak PTT Müdürlüğününbir şubesini yine yerleşkemizdeaçtık. Kadın ve kadın istihdamı benimhassas olduğum bir konu. Bu nedenleistihdam alanında önceliğimkadınlar. Şırnak’ın yöresel dokumalarını,el sanatlarını ve yöresel yemeklerinisunan kadınlarımıza iş imkanısağladık. İŞKUR Müdürlüğüyle halkımızaiş imkanı sağlayabilmek içinsürekli diyalog halindeyiz. Nitekim112 vatandaşımız şu an Üniversitemizbünyesinde istihdam edilmektedir.Üniversitemiz öğrencileri ve çalışanlarınınyanı sıra, ilimizde yaşayanlarında yararlanabileceği bay ve bayanfitness salonu, kapalı spor salonu(voleybol, basketbol ve salon futbolu.)4 adet tenis kortu, açık sporalanı (voleybol ve basketbol), sentetikçim saha, yarı olimpik yüzme havuzu,2 adet halı saha ve kafeteryalarımızıfaaliyete geçirdik.