Anasayfa » Gündem » Salih SEFİNÇ Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Salih SEFİNÇ Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Cizre Sanayisinin Temel Üretim Alanlarıve ana ihraç ürünleri nelerdir ve başlıcahangi ülkelere ihracat yapmaktadır.Cizre İsmail Ebul-iz OSB, Cizre’ye bağlıKurumcu Köyü Nergizi mevkiinde kuruldu.Cizre’ye 18 Uzaklıkta olan bölgemiz, NusaybinYolu üzerinde konumlanıyor. OSB’mizde 55 sanayiparselinden 4S’ü tahsis edilmiş olup, 11’1üretimde bulunuyor. 35’nün inşaat yapımı devamediyor. OSB Bölgemizde 1 beton boru, lagarve kutu menfez üretiminin yapıldığı tesis,2 PVC Mebran kapı imalatı tesisi, 1 çelik konstrüksiyonimalatı tesisi, 1 plastik boru üretimitesisi, 2 deterjan ve kozmetik maddeleri üretimitesisi, 2 – plastik geri dönüşüm tesisi, .1 Dorseimalatı tesisi ve 1 parke taşı imalatı tesisi olmaküzere toplam 11 adet sanayi tesisi üretimde.Bu tesislerde yüzlerce gencimiz ve insanımızistihdam ediliyor. Üretim yapan firmalarımızözellikle Irak’a ihracat gerçekleştirmekteler.Sanayide kullanılan ithal girdiler nelerdirve bu alanda sorunlarınız var mı ?Sanayide kullanılan yerel ve ithal girdioranlarınız hakkında bilgi verir misiniz?Cizre İsmail Ebul-İz Organize Sanayi Bölgemizdekiüretim sektörlerine baktığımızdainşaat, ve kimyevi ürünler ön plana çıkmaktadırsanayimizde yerli girdilerin %90,yerli %10’u ithal girdiler oluşturmaktadır.Bu alanda kullanılan mamullerin batı illerimizdentemin edilmesi nakliye giderleriniartırmaktadır.İthal girdiler ise genelde Türkiyedistribütörler aracılığı ile sağlanmaktadır.Cizre’nin Ticaret ve Sanayi Sektörlerininve üyelerinizin en önemli sorunlarınelerdir? Bu sorunların çözülmesiiçin alınması gereken önlemler,uygulanmasını öngördüğünüz ve izlenmesiniistediğiniz politikalar ve teşvikunsurları hakkındaki düşüncelerinizive önerilerinizi alabilir miyiz?Cizre Ticaret ve Sanayi Odamıza kayıtlıbulunan tüccar, sanayici ve ihracatçılarımızınsahaya inerek birebir görüştüğümüz vetarafımızca tespit edilmiş sorunlara kısacadeğinmek gerekirse,İpekyolu Gümrük BölgeMüdürlüğü’nün Gümrük İdarelerinin Ek13 Listesine EklenmesiBilindiği üzere en son uygulamaya konulanPara Koordinasyon Kurulu Karanı gereği,ihraç edilen ürünlerin teşvik uygulamasındanyararlanabilmesi için, 01.02.2017tarihinden itibaren gerçekleştirilen ihracatlarınEK-13 olarak adlandırılan listede belirtilenilgili Gümrük idarelerinden gerçekleştirilmesişartı getirilmiştir Buna göre, ihracatçıfirmalarımız, işlemlerini sadece belirligümrük idarelerinden yapmaları halindeihracat iadesi desteğinden faydalanabileceklerdir.Ancak ihracat iadesi desteğindenyararlanmak için söz konusu gümrükidareleri arasında İpekyolu GümrükMüdürlüğü’nün yer almadığını görmekteyiz.UNU İHRACATIÜlkemizin ırak’a olan buğday un’u ihracatıyıllık 480 milyon-$ hacmine ulaşmış veihracatta en çok pazar payına sahip olan2.ci ülke konumunda olan Irak a ihracatımız%16 artmıştır. Irak.a yapılan ihracatta Cizreve Silopi de yerleşik ihracatçı firmalarımızınpayı çok büyüktür.Irak devleti ile yapılan özellikle buğdayun’u ihracatı gerek bölge ihracatçı firmalarıaçısından gerekse ülkemiz açısından çokönemli bir pazar potansiyeli taşımaktadırEkonomi Bakanlığınca alınan bu karar, bölgemizdeyaşanan çatışmalı ortam ve IŞİDsaldırıları nedeni ile büyük pazar kaybı yaşayanihracatçılarımızı çok zor durumda bırakmıştır.YAŞ MEYVE VE SEBZE İHRACATIPara Koordinasyon Kurulu Karanı gereği,ihraç edilen ürünlerin teşvik uygulamasındanyararlanabilmesi için, 01.02.2017 tarihindenitibaren gerçekleştirilen ihracatçınınEK-13 olarak adlandırılan listede belirtilenİlgili Gümrük idarelerinden gerçekleştirilmesiuygulaması nedeni ile Yaş Meyveve Sebze ihracatçılarımız İpek yolu gümrükidaresi üzerinden yapılan ihracatta ihracatiadesi alamamaktadırlar. Bölgede yoğun birşekilde yaşanan politik ve ekonomik risklererağmen, bölge ihracatçılarımız yaş sebzemeyve ihracatında sektör payını artırmabaşarısını göstermiştir.Bölgemizden yapılan Yaş Meyve ve Sebzeihracatının büyük bir kısmı Şırnak ilindengerçekleştirilmekte olup, bu ilde yerleşik(özellikle Silopi-Cizre) ihracatçı firma(patates-soğan, domates, turunçgillervb.) Diyarbakır, Şanlıurfa, Ankara (Polatlı),Amasya Çorum Mersin vb. Türkiye’ninmuhtelif yerlerindeki üreticilerden sağlamaktadırlar.Ancak Söz konusu karar bu ihracatçılarımıziade desteğinden yararlanamamaktadırlar.Bunun sonucu olarak; Para Kurulu Kararı gereği,ihraç edilen ürünlerin teşvik uygulamasındangere yararlanabilmesi için, 01.02.2017 tarihindenitibaren gerçekleştirilen ihracatların EK-13 Olarakadlandırılman listede belirtilen ilgili Gümrük idarelerindengerçekleştirilmesi uygulamasının tamamenortadan kaldırılması ve hali hazırda bölgegümrük müdürlüklerinin yetkileri kapsamındaherhangi olumsuz sınırlama getirilmeksizin bölgeihracatçısına sağlanmasıdır.bir hizmet vermeye devam etmesinin Bu amaçla,Ekonomi Bakanlığı tarafından alınan kararınyeniden değerlendirilerek, ülkemizin diğer ihraçürünlerinin,gümrükleme işlemlerinin yapılabileceğigümrük idareleri listesine Şanlurfa, Mardin,Nusaybin ve ipek yolu Gümrük Müdürlükleri veidarelerinin de eklenmesi elzemdirIRAK’A YAPILAN İHRACATTA SEVK ÖNCESİ İNCELEMEUYGULAMASISevk öncesi inceleme uygulamasını MerkeziIrak Yönetimi 01/07/2011, Irak Kürt Bölgesel Yönetimiise bundan 10 ay sonra 12/05/2017 tarihindebaşlatmıştır Uygulama kapsamında ürünlerinkalite ve standartlara uygunluğu belirlenengözetim şirketleri tarafından denetlenmektedirSevk öncesi merkezi Irak adına ise Bureau Veritasve TÜV Rheinland,IKYB adına ise yine aynı şirketlerve ilaveten BalticControl,Cotecna ve SGS tarafındanyapılmaktaydı. Bununla birlikte, IKYB’ YEihraç edilen ürünlerimize yönelik SOİ gerçekleştirilenkuruluşların sözleşmeleri 04//05/2017 tarihindesona ermiştir. Yapılan yeni ihalede INTERTEKfirması yetkili gözetim şirketi olarak denetimlerebaşlamıştır. Başta ülkemizin ihracat kaybınınönlenmesi olmak üzere, ırak’a Sevk Öncesi incelemeUygulamasının Sertifika maliyetinin makul seviyelerdetutulması ve Irak’a yapılacak ihracatınolumsuz yönde etkilenmemesi için İlgili EkonomiBakanlığı ve Ticaret Bakanlığınca gerekli girişimlerinbaşlatılması, hususu önem arz etmektedir.HABUR GÜMRÜĞÜNDE YASANAN SORUNLARIrak tarafından ülkemize gelen şoför esnafınınberaberinde getirdiği özellikle sigara için büyülkmağduriyetler ve cezai yaptırımlar işsizliğinhad safhada olduğu bölgemizde travma etkisiyaşatmaktadır. Irak tarafından vergisi alınarak100 karton sigara serbestisi bunu tetiklemektedir.Keza şoför bu sigaradan yurda sokarkenkendisine kesilen cezadan ziyade firma araçlarınada rehin konulmaktadır. Aynı zamandaşoförlükten başka mesleği olmayan ve ailesinigeçindirmek zorunda kalan yüzlerce insanimizbu suçlardan hüküm giyerek mağdur olmaktadırlarÜlkemize girişte makul bir vergi dilimiuygulanarak yasal çerçevede insanlara kazançkapısı açılması yararlı olacaktır.KOSGEB DESTEKLERİCizre Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı2.500’u aşkın üye işletme kayıtlı olup, özellikleilçemizde yaşanan sokağa çıkma yasağı,6-7 ekim olayları ve bölgedeki IŞİD saldırılarınınmeydana getirdiği kaos hemen hemen zarargörmeyen işletmemiz kalmamıştır. Bu nedenleilçemizde ekonomik yaşamın durmanoktasına geldiğini belirterek, yaşanan olaylardansonra çok sayıda göçün yaşandığı Cizre’de ekonomik yaşamın yanı sıra sosyal yaşamdaolumsuz etkilenmiştir. Bu anlamda Cizre’detekrar ekonomik hayatın canlanması, sağlıklıbir şekilde ve sürdürülebilir olması için acilnakit desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. KOSGEB5 yıldır işletmelere kredi faiz desteği programıaçmamaktadır. İlçemizdeki işletmelerin yaşadığıfinansal sorunlar, bu firmalarımızın finansaerişiminde Devlet imkânları ile karşılanmadığında,daha büyük ekonomik ve sosyal problemdoğuran tefecilik sorununa yol açmaktadır.Bu sorunun önüne geçilebilmesi için KOSGEBbaşkanlığınca İlçemizde yaşanan olumsuzolaylardan dolayı son derece mağdur olmuşbulunan işletmelerimize yönelik KOSGEB desteklerininetkinliği arttırılmalıdır. İlçemizde uygulanabilirliğinoktasında işletmelerimize gereken,öncelik ve pozitif ayrımcılık yapılmasıhususu önem arz etmektedir.