Anasayfa » Ekonomi » YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ KANUN TASARISI MECLİS’TE KABUL EDİLDİ

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ KANUN TASARISI MECLİS’TE KABUL EDİLDİ

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik 93 maddeden oluşan reform paketini TBMM’ye sevk edeceklerini söyledi. Akdağ, yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla hazırlanan reform paketini Çankaya Köşkü’nde düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Türkiye’nin bu sene itibarıyla Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 60’ıncı sırada yer aldığını kaydeden Akdağ, Türkiye’yi ilk 20’ye sokmak için çok yoğun çalıştıklarını ifade etti. Akdağ, iş dünyası ile Eylül ayından itibaren sekretaryasını TOBB’un yaptığı kapsamlı bir çalışma başlattıklarını ifade ederek, özel sektörle toplamda 320 saat süren 50’nin üzerinde toplantı yaptıklarını anlattı. Sonra bakanlarla toplantı yaptıklarını, bakan düzeyinde ise 70 saat mesai harcadıklarına işaret eden Akdağ, şunları kaydetti: “Eylem planımızı toplamda 8 bakanımız, ilgili bürokratları, TOBB ve diğer özel sektör kuruluşlarımız ile son 5 aydır gerçekleştirilen bin saati aşkın çalışma sonucunda oluşturduk. Böylece 93 maddeden oluşan reform paketinin kanunlar kısmını tamamlayarak TBMM’ye sevk etme aşamasına getirdik. 93 maddenin 65’i özellikle İcra ve İflas Kanunu ile ayrıca Tebligat Kanunu’ndaki düzenlemeleri içermektedir. 28 madde ise çeşitli kanunlarda düzenlemeler getirmektedir.” En önemli adımlardan birini de “icra-iflas” süreçlerinde attıklarına işaret eden Akdağ, Adalet Bakanlığının bu konu üzerinde uzun süreden beri çalıştığını aktardı. Akdağ, şöyle konuştu: “Uygulamada zaman zaman kötü kullanılmaya da açık olduğu anlaşılan iflas ertelemeyi kaldırıyoruz. İflas erteleme ile konkordatonun iyi yönlerini alıp güzel bir reform hazırladık. Dünyadaki en iyi örnekleri inceleyerek yeni bir kurtarma anlaşması sistemi geliştirdik. İflas erteleme döneminde 6-7 seneye kadar süren süreci, yeni düzenleme ile beraber azami 23 ay ile sınırlandırıyoruz. Şirketlerin tasfiyesinden ziyade, öncelikle ticari hayatlarına devamlarını esas aldık. Alacakları, sürece etkin olarak dahil ettik.” Akdağ, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün “icra-iflas” ile ilgili yeni düzenlemenin detaylarını daha sonra açıklayacağını kaydetti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörü adına, yatırım ortamını iyileştirme reform paketi için hükümete teşekkür etti. Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunca (YOİKK) hazırlanan ve kamuoyuna açıklanan yatırım ortamını iyileştirme reform paketini değerlendirdi. Geçen yılın son çeyreğinden itibaren, 2017-2018 YOİKK eylem planlarının hazırlanması için Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın başkanlığında çok titiz ve ayrıntılı çalışmalar yapıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, başta Akdağ olmak üzere emeği geçen bakan ve bürokratlara teşekkür etti. Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak iş dünyası kuruluşlarıyla birlikte çalışarak, iş dünyasının arzuladığı yatırım ortamına ilişkin önerilerini hükümete sunduklarını aktardı. Türkiye’nin Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi’ndeki yerinin yukarıya çekilmesini de amaçlayan reform paketinin Akdağ tarafından kamuoyuna açıklandığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Yatırım ortamını iyileştirme reform paketi için Türk özel sektörü adına teşekkür ediyoruz. Hem Türkiye’ye yatırım yapan girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın işini kolaylaştırmayı hem de yabancı yatırımcılar için Türkiye’yi çok daha cazip hale getirmeyi hedefleyen bu çalışmalarla önemli adımlar atılıyor” değerlendirmesinde bulundu. Bu gelişmelerin ardından Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarıyla, borçlu ve kefiller ile alacaklı arasında düzenlenen kredi veya borç sözleşmelerinin, tapu müdürlüklerince resmi senet düzenlenmeksizin ve ilgililerinin tapu müdürlüklerinde bizzat talepte bulunma zorunluluğu olmaksızın tapuya tescili sağlanıyor. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları, kredi kuruluşları, bankalar, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ile Tarım Kredi Kooperatiflerince açılan veya açılacak tüm borç ve kredilere karşılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemleri; tarafların istemi halinde, taraflarınca imzalanan kredi veya borç sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde takrir alınmadan tapuya tescil olunacak. Tasarıya göre, noterlerde düzenlenen ve tapu siciline tescil kabiliyeti bulunan noterlik sözleşmelerinin de tapu müdürlüğüne gönderilmesi durumunda gerekli tescil işlemlerinin önü açılmış olacak. Böylece, tapu sicilinde, gerek tapu müdürlüğünde gerekse noterlerde aynı hususları içeren mükerrer sözleşmelerin yapılmasının önüne geçilmiş olacak. Yapı kullanma izin belgesine bağlanan binaların cins değişikliğine ilişkin tescil bildirimi ve eki belgeleri, bu belgeleri düzenlemeye yetkili idareler tarafından kadastro müdürlüklerine gönderilecek ve gerekli teknik işlemler tapu ve kadastro idareleri tarafından tamamlanacak. Tasarıya göre, müellifi mimar tarafından hazırlanan proje, yetkili idarelerce maliklerin imzaları tamamlanıp Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen standartlarda taranarak güvenli elektronik ortamda tapu müdürlüklerine gönderilecek. Tasarıyla, altyapı kazı işlemlerinde belediyeden kazı izin belgesi alınması, başvuru taleplerinin ne kadar sürede sonuçlandırılacağı, belge karşılığında alınacak harç oranı ve hesaplanması ile izinsiz kazı yapanlara uygulanacak idari para cezası hükümleri de düzenleniyor. Buna göre, belediye görev ve sorumluluğunda bulunan umumi hizmet alanlarında yapılacak altyapı kazı işlemlerinde, ilgili belediyeden kazı izin belgesi alınacak. Kazı izin başvuruları 15 gün içinde sonuçlandırılacak. Kazı izin belgesi karşılığında, zemin tahrip bedelinin binde ikisini geçmemek üzere, belediye meclisince belirlenecek oranda harç alınacak. Zemin tahrip bedeli; kazı alanını önceki duruma getirmek için gereken dolgu, sıkıştırma ve kaplama imalatları esas alınarak, öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yayımlanan birim fiyatlar olmak üzere, varsa diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatlar temel alınarak hesaplanacak. Kazı sırasında diğer altyapı tesislerine zarar verilmesi halinde, bu tesislerle ilgili kurumun uygun göreceği şekilde kazıyı yapan tarafından eski haline getirilecek. Kazı alanı, zemin tahrip bedeli kadar teminat verilmesi halinde kazıyı yapan tarafından kapatılacak, ancak zemin tahrip bedelinin peşin yatırılması halinde belediye tarafından da kapatılabilecek. İzinsiz kazı yapanlara veya usulüne uygun kapatmayanlara, zemin tahrip bedelinin beş katına kadar belediye encümenince idari para cezası verilecek. Tasarıyla, elektronik haberleşme altyapısı oluşturulurken, özellikle kırsal bölgelerde, mera vasfında olan yerlere de baz istasyonu ve diğer elektronik haberleşme altyapıları ve sisteminin kurulması amacıyla düzenleme yapılıyor. Yetkilendirilmiş işletmeciler tarafından kurulacak veya kurdurulacak elektronik haberleşme altyapıları için ihtiyaç duyulan alanların tahsis amacı değiştiriliyor. Tasarıyla, geçici depolama maliyetlerinin azaltılması ve dış ticaret erbabının rekabet gücünün yükseltilmesi amaçlanıyor. Buna göre, Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve havayoluyla yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan deniz ve havalimanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticileri; gümrüklü sahalarda bulunan eşya ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masrafların Bakanlıkça belirlenen azami bedellerine uymakla yükümlü olacak. Bakanlıkça belirlenen azami bedellere uyulmaması halinde, her bir işlem için 3 bin lira usulsüzlük cezası uygulanacak. Tasarıyla, bürokrasinin azaltılması ve yapı ruhsatı işlemlerinin basitleştirilmesinin sağlanması amacıyla, “yapı ruhsatının imzalanması yükümlülüğü”, yapı denetim kuruluşlarının görevleri arasından kaldırılıyor. Tasarıya göre, belediyeler “e-Belediye” bilgi sistemini kullanacak; e-Belediye bilgi sistemini kurmaya, işletmeye, veri saklama, veri iletimi ve veri paylaşımıyla ilgili politikaları tespit etmeye ve bu sistemle ilgili merkezi hizmet standardizasyonu oluşturmaya İçişleri Bakanlığı yetkili olacak. Böylece, bu sistemin hayata geçmesiyle, vatandaşların belediye hizmetlerinden elektronik veya mobil imza ile yararlanmasına olanak sağlayacak altyapı oluşturularak kesintisiz yerel hizmet sunumu sağlanacak. Bankalar ile anlık veri transferi sağlanarak, vatandaşların vergi ve fatura gibi ödemelerini bu sistem üzerinden yapabilmesi mümkün olacak. Belediyeler, bu sistemle ilgili çalışmalarını, düzenlemenin kanunlaşmasının ardından bir yıl içinde tamamlayacak; belediyelerin mevcutta kullandığı benzer sistemlerde bulunan ve e-Belediye bilgi sistemi için gerekli olan veriler, sistemin kurulmasından itibaren 1 yıl içinde bu sisteme aktarılacak. Tasarıyla, şirket kuruluşlarının ticaret sicil memurluklarına bildirilmesi, SGK ‘ya da bildirilmesi anlamına gelecek ve iş yeri SGK tarafından tescil edilmiş olacak. SGK her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak bilgi ve belgeleri sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya yetkili olacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yargı mercileri ile yetkili kurum ve kuruluşlarca talep edilen şerh ve beyan tesisi niteliğindeki haciz, satış şerhi gibi işlemleri elektronik ortamda yapacak. Tüccarlar, kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, ticaret sicili müdürü ya da müdür yardımcısının huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verecek. Tüccar tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilecek. Tasarıya göre, KOBİ’lerin sahip olduğu her türlü taşınır ve hak üzerinde rehin hakkı kurulabilecek. Rehin edilen taşınır varlığın gelecekteki her türlü faiz, sigorta gibi hukuki getirileri ile doğal ürün ve ikamesi mallar, taşınır varlık ile birlikte doğrudan rehin kapsamına girecek. Bir taşınırın rehinli olduğunu bilmeyen veya bilmesi gerekmeyen iyi niyetli üçüncü kişinin iyi niyeti korunacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomi alanına anında müdahale ederek çözüm geliştirdiklerini, kamuoyu oluşturduklarını ve piyasanın önünü açtıklarını ifade eden Ağbal, “Bugün yerli otomotiv sektörü, rekabet bakımından eğer aracın bünyesine giren bir takım cihazların üzerindeki ÖTV yükünün kaldırılmasını bizden talep etmişse biz de onu yapmak durumundayız. Bu, piyasaya ciddi anlamda bir katkıdır veya trafikte seyreden araçlardan 16 yaş üzerini bir noktada tasfiye etme konusu gündeme gelmişse bizim o düzenlemeyi yapmamız kadar doğal bir durum yok” diye konuştu. Mecliste yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla iki paketin bulunduğunu belirten Ağbal, “KDV Reform Paketi’ni gönderiyoruz. Ardından Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı gelecek. Yani Hükümet çalışıyor, ekonominin ihtiyaçlarına çözüm geliştiriyor ve parlamento, bu içeride ve dışarıdaki diğer konjonktür bir tarafa çalışmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.