Anasayfa » Gündem » YENİ ADLİ YILIN AÇILIŞI

YENİ ADLİ YILIN AÇILIŞI

2020-2021 Adli Yıl Açılışı Beştepe MilletKongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenentörenle gerçekleştirildi. Törende bir konuşmayapan Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan yeni adli yılın ülke ve millet içinhayırlara vesile olmasını diledi ve “Adaletitam manasıyla tesis ettiğinizde, diğer herşey zaten kendiliğinden gelişecek.” dedi.Yeni Hukuki MüesseselerOluşturulduGeçen yıl kanunlaşan “Birinci Yargı Paketi”ile ceza adaleti sistemine dair pek çoktarihi değişikliği hayata geçirdiklerini ifadeeden Erdoğan, “Sistemi rahatlatacak, vatandaşımızadaha iyi hizmet verilmesini sağlayacak,yargının iş yükünü hafifletecek yenihukuki müesseseler oluşturduk. Uluslararasıalanda yaygın olarak kullanılan bazı usuldüzenlemeleri bize uygun modellerle sistemedahil ettik. Basit yargılama ve seri muhakemegibi bu uygulamaları gerekirse dahada geliştirecek şekilde yakından takip ediyor,analizini yapıyoruz.” diye konuştu.İfade hürriyetinin bir parçası olan eleştirive haber verme hakkının mevzuatta dahagüçlü bir temele sahip olmasını sağladıklarınıbelirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerineşöyle devam etti:“İnternet suçlarında sadece ilgili sayfayaerişimin engellenmesini mümkün halegetirerek, tüm sitenin kapanmasının önünegeçtik. Soruşturma evresinde azami tutukluluksürelerini yeniden belirleyerek, özellikleçocukları korumaya yönelik adımları attık.Cinsel şiddet mağduru çocuk ve kadınlariçin özel görüşme odaları kullanılmasınızorunlu hale getirdik. Hakimlik, savcılık,avukatlık ve noterlik gibi hukuk meslekleriniicra edeceklerin, mezuniyet sonrası öncelikleortak bir merkezi sınava girmesini mecburkıldık. Kıdemi 15 yılı geçen avukatlarayeşil pasaport imkanı sağladık. Sesli ve gö-YENİ ADLİ YILIN AÇILIŞISiyaset Ekim-Kasım 2020 43Yargınin de ilk dereceden yüksek yargıya kadar her aşamadainsan kaynağının yetersizliği olması olduğunu ifade etti.Hâkim ve Savcı Sayımız 22 Bine ÇıkarıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimindeen çok ihracın olduğu kurumlar arasında AdaletBakanlığı’nın da olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöylesürdürdü:“Bu rağmen, hakim ve savcı sayımızı 2002 yılındaki9 bin 349 seviyesinden bugün 22 bin seviyesine çıkardık.Bakanlık teşkilatının tamamında görev yapan personelsayısını da 51 bin 681’den 150 binin üzerine yükselttik.Böylece hem hakim ve savcılarımızın yaptıkları görevlerin,hem de yargı sürecine destek veren çalışmaların,çok daha düzenli, hızlı ve yüksek standartlı şekildeyürümesini temin ettik. İstinaf Mahkemelerinin kuruluşu,Cumhuriyet dönemindeki en önemli yargı reformlarındanbiridir. Adli Yargıda 2016 yılında, İdari Yargıda2017 yılında faaliyete geçen İstinaf Mahkemeleri sayerüntülübilişim sisteminin idari yargıda da kullanılabilmesinitemin ettik.”“İkinci Yargı Paketi” ile infaz sistemini revize ederek,süreleri, denetimli serbestlik uygulamalarını, özel infazusullerini, iyi hal usullerini yeniden belirlediklerinianlatan Erdoğan, bu paket dışında, ceza adaleti ve yatırımortamının iyileştirilmesi gibi köklü düzenlemeleri de sistemekazandırdıklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İcra ve İflas Kanunu’nu,alacaklı ve borçluların menfaatlerini koruyacak şekildeyeniden düzenlediklerini aktardı.Her yerde olduğu gibi adalet sisteminin de asli öznesinininsan olduğuna işaret eden Erdoğan, geçmişte yargısisteminin tıkanmasının en önemli sebeplerinden birisindedava dosyalarının neticelenme süresi oldukça kısalmıştır.Elektronik tebligat uygulaması da hem zamanhem bütçe tasarrufu yoluyla kamuya katkı sağlamıştır.Lekelenmeme hakkı, son dönemde hukukumuza kazandırdığımızönemli ilkelerden biridir. Kişilerin mesnetsizihbarlar ve şikayetler sebebiyle soruşturmaya maruzkalmasını engelleyerek lekelenmeme hakkını uygulamayageçirdik.”Yargının Tek İdeolojisi Adalet Olmak ZorundaNöbetçi noterlik ve konsolosluklardaki noterlik işlemleriörneklerinin Türkiye’den alınabilmesiyle vatandaşlarınişlerinin de kolaylaştırıldığını belirten CumhurbaşkanıErdoğan, “Adaletin tüm kurum ve kurallarıylaişlemesini temin için yaptığımız reformları, önü-müzdeki dönemde de sürdüreceğiz.Ancak bu noktada yargı sistemimizinen önemli unsurlarından olan avukatlarımızve onların meslek örgütleriolan barolarla ilgili bir rahatsızlığımıda ifade etmek istiyorum.Şehit savcımız Mehmet SelimKiraz’ı katleden terör örgütü mensuplarınadestek için açlık grevine gidenavukatları bu kararlarından vazgeçirmekiçin devlet üzerine düşeniyapmıştır. Buna rağmen ısrarla açlıkgrevini sürdüren bir avukatın ölümüüzerine İstanbul Barosu binasına asılanpankartın, şehidimizin kemiklerinisızlatmanın ötesinde anlamları olduğunudüşünüyoruz” dedi.Avukatların, teröristlerin bu kadarpervasızca yanlarında durabilmeleri,cübbeleriyle cenazesine katılabilmeleri,onları öven bildiriler yayınlayabilmelerininkabul edilebilirdavranışlar olmadığını vurgulayanCumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinişöyle sürdürdü:“Avukatlık, zulmü savunmak değildir.Avukatlık adaleti savunmak,adaletin yanında yer almak demektir.Bu yapılan işlemlerin müvekkilavukatilişkisiyle uzaktan yakındanalakasının olmadığı açıkça ortadadır.Diğer kurumlarda terör örgütleriyleböylesine içli-dışlı olan kişilernasıl mesleklerinden men edilebiliyorsa,avukatlar için de böyle biryöntemin gerekip gerekmediği banagöre tartışılmalıdır. Uyuşturucu baronunusavunan avukat uyuşturucutüccarlığına, katili savunan avukatcana kast etmeye, hırsızı savunanavukat hırsızlığa kalkışmıyorsa, teröristinavukatlığını yapanın da teröristliğesoyunması mümkün değildir.Hakimin, savcının, polisin, askerinyapamadığını, kamusal bir vazifeicra eden avukat da yapamamalıdır.Şayet yaparsa bunun bir müeyyidesi,sonucu, bedeli muhakkak olmalıdır.Dünyanın hiçbir ülkesinde,medeni ülkeleri kastediyorum, böyleçarpık bir duruma izin verilemez.Yargının hiçbir unsuru, herhangi birideolojinin emrine giremez. Yargınıntek ideolojisi adalet olmak zorundadır.Bir adalet kurumu olması gerekenkimi baroların, terör örgütlerininarka bahçesi, propaganda aracı,yasa dışı faaliyetlerinin kılıfı halinedönüşmesi çok acıdır.”Cumhurbaşkanı Erdoğan, çoklubaro sistemini getirmekteki amaçlardanbirinin de baroları bu sorunlu ya-pıdan kurtarma umudu olduğuna işaretederek, merhum savcı Mehmet SelimKiraz’ın katilleriyle ilgili gelişmeninbu endişelerde ne kadar haklı olunduğunugösterdiğinin altını çizdi ve şunlarıkaydetti:“İnşallah önümüzdeki dönemdeavukatlıktan teröristliğe uzanan bukanlı yolun önünü kesmek için gerekeniyapacağız. Bu duygularla bir kez dahaSelim Kiraz kardeşime Allah’tan rahmetdiliyorum. 2020-2021 Adli Yılı’nın,yargı sistemimizin tüm tarafları için hayırlaravesile olmasını diliyorum. Hakimlerimize,savcılarımıza, avukatlarımıza,adalet teşkilatı çalışanlarımıza,adliyelere işi düşen vatandaşlarımızakolaylıklar temenni ediyorum. Rabbimhepsinin yar ve yardımcısı olsun.”Yargıtay Başkanı Akarca: HukukSistemimizi Şekillendirmekte ÖzgürBir ÜlkeyizTörende bir konuşma yapan YargıtayBaşkanı Mehmet Akarca, Türk yargısınıntemel amacının, halka kusursuzadalet hizmeti sunabilmek, adalete olangüveni yükseltmek, kamu vicdanını tatminedebilmek olduğunu belirtti. Akarca,yazılı ve görsel medyanın yanı sırasosyal medyadan gelen baskıların, kamuoyutepkisinin, resmi veya gayri resmisivil toplum örgütlenmelerinin hakimlerinbağımsızlığını etkileme potansiyelitaşıdığını söyledi. Davalar veyasoruşturmalar hakkındaki yanlı ve yanlışhaberlerin halkın yargıya güveninisarstığının altını çizen Akarca, bununyargının bağımsızlığı, tarafsızlığı vedürüstlüğü konusunda da kuşkuya nedenolduğuna dikkati çekti.Üstün hukukun sözcüsü gibi takdimedilen yabancı, çoğunlukla da Avrupamenşeli oluşumların ve onlarınuzantılarının da bağımsızlığı zedeleyenfaktörler arasında yer aldığını belirtenAkarca, şöyle devam etti:“Avrupacı etki gruplarına tavsiyemiz,Türkiye’de yargı bağımsızlığınagölge düşürecek söylemlerden, patronizeedici üsluptan sakınmalarıdır. Hukuksistemimizi toplumsal dinamiklere göreşekillendirmekte özgür ve bağımsız birülkeyiz. Hukuk bağımsızlığımıza saygıduymayanlardan yargı bağımsızlığıdersi almamız mümkün değildir.”TBB Başkanı Feyzioğlu:Güvence ArtırıldıTörende bir konuşma yapan TürkiyeBarolar Birliği (TBB) Başkanı MetinFeyzioğlu da Yargı Reformu StratejiBelgesi kapsamındaki ilk yargı paketiyle,düşünce özgürlüğüyle ilgili her suçtipinin ceza süresine bakılmaksızın birkez de temyiz denetimine açılmasınınsağlandığını dile getirdi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)salgını sürecinde Adalet Bakanlığı veMaliye Bakanlığı ile yakın çalıştıklarınıaktaran Feyzioğlu, bu dönemde devletinsorunları çözmekteki pratik yaklaşımınıyaşayarak öğrendiklerine, CumhurbaşkanıErdoğan başta olmak üzeredevletin her kademesindeki yetkililereulaşarak sorunların çözülmesini sağladıklarınadikkati çekti.Feyzioğlu, “İlk yargı reformu paketiçerçevesinde elde edilen önemli kazanımlardanbiri belli avukatlık hizmetlerikalemlerinde KDV’nin yüzde 18’denyüzde 8’e düşürülmesi oldu. Çok önemlibir adımdır. Önerimiz ve beklentimiz,mümkünse geri kalan hizmet kalemlerindede KDV indiriminin gerçekleştirilmesidir”diye konuştu.