Anasayfa » Ekonomi » Yeni Asgari Ücret Belirlendi…

Yeni Asgari Ücret Belirlendi…

2021’de geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve SosyalHizmetler Bakanı Zehra ZümrütSelçuk “Asgari ücret geçenyıla göre 500 lira artmıştır,yüzde 21,56 oranında yükselmiştir”dedi.İşçileri temsil eden Türk-İşGenel Sekreteri Nazmi Irgat,“Karara muhalif kalıyoruz, katılmıyoruz”dedi. İşveren temsilcisiTİSK Yönetim KuruluBaşkanı Özgür Burak Akkolise zam oranının enflasyonun7 puan üzerinde olduğunubelirtti.Kasım Ayında YıllıkEnflasyon Yüzde 14.03Oranında AçıklandıAile Çalışma ve SosyalHizmetler Bakanı Zehra ZümrütSelçuk, 2021 yılı asgariücretini brüt 3577.50 TL,net 2825.90 TL olarak açıkladı.Selçuk, geçen yıla görenet asgari ücretin 500 TL arttığını,bunun yüzde 21.56 oranındaartış anlamına geldiğinisöyledi.Kasım ayında yıllık enflasyonunyüzde 14,03 gerçekleştiğinedikkat çeken BakanSelçuk, “Bu oranın yaklaşık7 puan üstünde bir artışsağlayarak, işçimizi enflasyonaezdirmeyeceğimize dairsözümüzü bir kere daha tutmuşolduk” dedi. Selçuk, aylık2.825.90 TL’lik net asgariücretin bekâr ve çocuksuzbir çalışan için geçerli olduğunuvurgulayarak, 3 çocuklu veevli bir işçi için net asgari ücretinise 3.013.72 TL olacağınıbelirtti.2021 yılında uygulanacakasgari ücret belirlenirken, ekonomikdengelerin yanı sıra salgınınolumsuz etkilerinin dedikkate alındığını kaydedenBakan Selçuk, şöyle devametti:“Hükümet olarak işçilerimiziher daim korumaya devamettik devam edeceğiz de.İşçilerimizin, işverenlerimizinteklif ettiği rakamdan dahayüksek bir ücret artışını sağlamakadına da verdiğimiz asgariücret desteğini bu sene tümişletmelerimiz için 75 lira olaraksürdürmeye devam edeasgari ücret belirlenmiştir. Üçişçi konfederasyonu olarak görüşlerimizipaylaşmıştıkAsgari ücret daha tespit edilirkeneksiktir, bugünün şartlarınayetmeyecek bir asgari ücretbelirlenmiştir. İnsan onurunayaraşır bir hizmet bizim de tarafıolduğumuz uluslararası sözleşmelerinen önemli maddesindenbiridir” dedi.TİSK: Enflasyonun 7 PuanÜzerindeTİSK Yönetim Kurulu BaşkanıÖzgür Burak Akkol ise toplantısonrasında yaptığı açıklamada,“Zorlu bir süreci tecrübeetmiş olduk. Salgın sürecindenbu yana İkinci DünyaSavaşı’ndan bu yana küresel olaraken büyük kriz ile karşı karşıyayız.Bu durum en başta çalışankesim, işçiler için zor. İşletmelerve işverenler için de zor. Devletlerve kamu sektörü için de yinebüyük zorlukları içinde barındırıyor.Mart ayından bu yana ayrımyapmadan mücadele veriyoruz.Böyle bir ortamda asgariücret belirlendi. Komisyon endengeli asgari ücreti belirlemekiçin haftalardır çalışıyor. Komisyonundeğerlendirdiği birdençok kriter var. Enflasyon, işsizlik,iş gücü maliyetleri, ülkemizeyeni yatırım çekmek gibi birdençok detay hesaba katılarak asceğiz.Bu da yaklaşık toplamda 6.5milyar lira tutarındaki ilave desteğiifade etmektedir. 2021 yılı için geçerliolacak asgari ücretin alın teridökerek emek veren tüm çalışanlarımıza,ailelerine, işverenlerimize vemilletimize hayırlı, uğurlu ve bereketliolmasını diliyorum.”Bakan Selçuk konuşmasında, beşerive iktisadi kaynakların daha etkinkullanılarak istihdam dostu büyümeyive sürdürülebilir kalkınmayıtesis etmeyi hedeflediklerini de belirterek,“İşçilerimizi ve işverenlerimizibirlikte koruyarak çalışma barışınıgüçlendirmeyi, kayıt dışı istihdamile mücadele ederek çalışanlarımızınsosyal güvencesini temin etmeyi,çalışanlarımızın emeğine sahipçıkarak sosyal adaleti pekiştirmeyi,temel önceliklerimiz olarakgörmekteyiz” dedi.Türk-İş: Asgari Ücret İşveren-Hükümet Tarafından BelirlendiBakan Selçuk’tan sonra söz alanKomisyonda işçi kesimini temsileden Türk-İş Genel Eğitim SekreteriNazmi Irgat yaptığı açıklamada,“2021 yılında geçerli olacak asgariücret gördüğünüz gibi işveren vehükümet kesimi temsilcileri tarafındanoy çokluğuyla belirleniyor. İşçikesimi olarak alınan karara katılmıyorve muhalif kalıyoruz. Asgari ücretçalışmalarında işçi kesimi olaraköncelikle çalışanların kendilerive aileleri için insan onuruna yarışırgelir elde etmeleri için çaba göstermiştik.Komisyonun görevlendirdiğiTÜİK bekâr bir işçinin yaşama maliyetininKasım 2020 itibariyle 2 bin792 lira olarak belirledi ama bu hesaplamanıniçinde ailenin harcamalarıyoktu. Aralık ayında gerçekleşecekenflasyon oranı da yoktu. Ayrıca2021 yılında temel fiyat artışları dadikkate alınmamıştı. Bu belirlemede,refah artışından bir pay da sözkonusu değildi. İşçi kesimi olarak işverenve hükümetten net 3 bin liranınüzerinde bir rakam teklifi etmelerinibekledik. Birlikte belirlediklerinet asgari ücret yetersizdir. İşçilerinbeklentilerini karşılamaktan uzaktır.Bugünün şartlarında yetmeyecek birgari ücret belirlenmiş oldu. Ne yazıkki salgınının etkileri sürüyor. İkincidalgayla beraber birçok sektördeişletmeler faaliyetlerine ara vermekzorunda kaldı.Komisyon çalışanların durumunuve işletmelerin geleceğini dikkatealarak zor koşullarda nihai kararınıverdi. Enflasyonun 7 puan üzerindebir refah payıyla asgari ücretbelirlenmiş oldu. Kararın hayırlı olmasınıdiliyorum” değerlendirmesiniyaptı.Toplantılar Çevrim İçiYapılmıştıAsgari Ücret Tespit Komisyonu,asgari ücreti belirleme çalışmalarıkapsamında bu yıl ilk toplantısını4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve SosyalHizmetler Bakanlığı’nda düzenlemişti.İkinci toplantısını 15 Aralık’taTİSK’in, üçüncü toplantısını ise 22Aralık’ta Türk-İş’in ev sahipliğindeyapan Komisyon, yeni tip koronavirüs(Kovid-19) salgınına karşı alınantedbirler doğrultusunda üç toplantıyıda çevrim içi gerçekleştirmişti.Asgari ücretli bir çalışanın 3.577TL olan brüt maaşı 500,85 TL sigortaprimi, 35,78 TL işsizlik sigortasıprimi, 456,13 TL gelir vergisi, 27,15TL damga vergisi kesildikten sonra2.557 TL’ye düşüyor. Asgari Geçimİndirimi (AGİ) olarak 268 liralıktutar eklendikten sonra da net 2.825TL’ye yükseliyor. Asgari ücretin işverene maliyetiise 4 bin 203 TL olacak.Ayrıca asgari ücrete yapılan hükümetdesteği de tüm işletmeleriçin 75 TL olarak sürdürülecek.Asgari Ücret NasılBelirleniyor?Asgari ücreti, yasa gereği5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisiolmak üzere 15 kişidenoluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonubelirliyor. Bu Komisyonda,işveren tarafını Türkiyeİşveren Sendikaları Konfederasyonu(TİSK), işçi tarafınıise en fazla üyeye sahip konfederasyonolduğu için Türkiyeİşçi Sendikaları Konfederasyonu(Türk-İş) temsil ediyor.Tablodaki veriler değerlendirildiğinde2003-2021 dönemindenet asgari ücret 18 yılda cari mutlakrakamlarla yaklaşık 13 kat artırılmıştır.Bakan Selçuk, 2002’de184 lira olan net asgari ücretin2020’de 2 bin 324 lira 71 kuruşayükseldiğine dikkati çekerek,“Böylelikle Ocak 2020 itibarıyla18 yılda net asgari ücret, reelolarak, yani enflasyondan arındırılmışolarak yaklaşık 1,5 kat arttı.2019’da gerçekleşen enflasyonun5,8 puan üzerinde yüzde 26,2020’de gerçekleşen enflasyonun3,2 puan üzerinde yüzde 15,03oranında bir artış sağladık” dedi.Asgari ücret tespiti ile sadeceçalışma hayatındaki ücret politikalarıiçin bir seviyenin belirlenmediğinibelirten Bakan Selçuk,şunları söyledi:“Sosyal güvenlik primlerindenvergi ve idari para cezalarına,sosyal yardımların kapsamındanasgari geçim indirimine kadarpek çok değişken asgari ücretedayanıyor. Diğer taraftan asgariücretin artış oranı, istihdamı vekayıt dışı ekonomiyi, fiyat istikrarınıve üretim-tüketim dengesini,yatırımları ve rekabet gücünü dedoğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.”