Anasayfa » Gündem » İbrahim SALAŞ NEVŞEHİR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İbrahim SALAŞ NEVŞEHİR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Borsamızda Hizmetin Kalitesini ve Üye Memnuniyetini Bölgemizin tarımsal büyüklüğünü göz önünde bulunduran üreticilerimiz Nevşehir Ticaret Borsasını kurmak için 1990’lı yıllarda başlayan girişimlerini 1995 yılında sonlandırdı ve 1995 yılında Nevşehir Ticaret Borsası kuruldu.Her Zaman Ön Planda Tuttuk.

Sayın Başkanım özgeçmişinizden, temel ilke ve prensiplerinizden söz eder misiniz?

29.05.1955 Uçhisar-Nevşehirdoğumluyum. 1977 yılında ticaret ileuğraşmaya başladım. 1989 yılındaun fabrikası alarak bu sektöre girdimve halen bu sektördeyim. Evli ve dörtçocuk babasıyım. Ticaret Borsasınınkuruluşunda yer aldım. 1995 yılındakurulan Ticaret Borsamızın Meclisve Yönetim Kurullarında yaptığımızgörevlerden sonra, 2013 yılındayapılan seçimlerde Yönetim KuruluBaşkanlığına seçildim. TOBB Konseyüyesi ve halen Nevşehir TicaretBorsası Yönetim Kurulu Başkanlığıyapmaktayım. Nevşehir Ticaret Borsasıolarak üyelerimize en iyi hizmetiverebilmek için modern borsacılığıngereklerini yerine getirmek ve alt yapısısağlam bir kurum olabilmek içinçalışmaktayız.Nevşehir Ticaret BorsasıTürkiye’nin başarılı ticaretborsalarından biridir. Borsanızınkuruluş ve kurumsallaşmaaşamalarını anlatır mısınız?Borsanızın temel amaçları vebelirlediğiniz hedefleri nelerdir?Bölgemizin tarımsal büyüklüğünügöz önünde bulunduran üreticilerimizNevşehir Ticaret Borsasını kurmak için1990’lı yıllarda başlayan girişimlerini1995 yılında sonlandırdı ve 1995yılında Nevşehir TicaretBorsası kuruldu.Kuruluşumuz ilebirlikte İlimizin veBölgemizin ihtiyaçlarınıtespit etmeye başladıkve gördük ki en önemliihtiyacımız çiftçimizinve ilimiz de yoğunluktaolan un fabrikalarınınlaboratuvar ihtiyacı,yaptığımız çalışmalarneticesinde Borsamızınve un fabrikalarımızınortak olduğu Gıda Tahlil A.Ş.’yi 1999yılında hizmete açtık. Buğday veun analizleri yapılan bu laboratuvarbölgemizin önemli bir ihtiyacınıkarşılamış ve işletmelerimize örnekteşkil etmiştir. Yine bölgemizin ihtiyacıolan TOPRAK analiz laboratuvarını2003 yılında hizmete açtık. Bulaboratuvarımızda TOPRAK, BİTKİ,GÜBRE ve SULAMA SUYU analizleriyapılmaktadır. Alt yapısını yavaşyavaş oluşturmayabaşladığımızBorsamızda hizmetinkalitesini ve üyememnuniyetini herzaman ön plandatuttuk. Yeni hizmetbinamızı 2001yılında tamamlayarakLaboratuvarımız ilebirlikte burada hizmetvermeye başladık.Buğday pazarımıza(60 ton) yüksek kapasiteli kantarkurduk. Çiftçilerimize alternatifürün olarak soya ve mısır ekimleriyaptırdık. Bölgemizde hayvanticaretini arttırmak için modern birhayvan pazarı yaparak halkımızınhizmetine sunduk. Aynı zamandailimizde bulunan kesim haneninişletmesini de alarak, hayvan pazarıile birlikte koordineli bir şekilde uzunyıllar işlettik.Hedeflerimiz arasında bulunan soğukhava deposunu da 2012 yılındatamamladık. 2500 m2 kapalı alanasahip soğuk hava depomuz 1200ton kapasiteli 6 adet artı eksi 4santigrat ve 2 adet eksi 18 derecelisoğuk hava depomuz hizmet vermeyebaşlamıştır.Borsanızın amaçlarıve hedefleri nelerdir?Faaliyetleriniz hangi alanlardayoğunlaşmakta ve borsanızatabi ürünler nelerdir?Yöresel ürünlerimiz arasındabulunan kabak çekirdeği, patates,kuru fasulye, kuru üzüm, pekmezve diğer ürünlerimizi ulusal veuluslararası fuarlarda bizzat stantaçarak tanıtmaya çalıştık. Özelliklekabak çekirdeğinde Ürün ihtisasBorsası olmak istiyoruz. Bunu içindirki yıllardır çalışmasını yaptığımızkabak çekirdeğine coğrafi işaretalma çalışmalarını tamamlayarakürünümüze coğrafi işareti 2019yılında aldık. İlimiz ve bölgemiz içinönemli olan patates ürünü için ilimizemikro biyoloji laboratuvarı kurmaçalışmalarımız devam etmektedir.Nevşehir Ticaret Borsasıolarak, Nevşehir’in ekonomikgelişmesini hızlandırmak veüretim kapasitesini artırmakadına yaptığınız çalışmalarıdeğerlendirir misiniz? Nevşehir Ticaret Borsası olarak İlimizinekonomik gelişimini hızlandırmak içinbir çok altyapı çalışmalarımızı yukarıdaanlatmıştık, bunlara ilaveten ilimizde fazlacabulunan un fabrikalarının atıl kapasitelerinideğerlendirmek ve bu atıl kapasiteyiekonomiye kazandırmak adına borsamızınöncülüğünde ihracat temelli firmalarımızınbirleşmesini sağlamak için kümelenmeçalışmaları yaptık ve altı fabrikamızı birçatı altında toplayarak ihracat yapmalarınısağladık.Nevşehir Ticaret Borsası’nın,Nevşehir’in ekonomik gelişmesinihızlandırmak ve üretim kapasitesiniarttırmak, kalifiye elemanihtiyacını karşılamak amacıylagerçekleştirdiği ve yapmayıplanladığı çalışmalar hakkında bilgirica edebilir miyiz?İlimizdeki girişimcilere yardımcı olabilmekve iş kurmalarını sağlamak için uygulamalıgirişimcilik eğitimleri Borsamız tarafındanverilerek iş kurmak isteyen girişimcilersertifika sahibi oldular ve hizmetimiz KOSGEBile beraber devam edecektir. İŞKUR ileborsamız arasında hizmet noktası protokolüimzalanarak, işverenlerin danışmanlık hizmetialmaları ve işverenlerin ihtiyaç duyduklarınitelikli iş gücünü temin edebilmeleri daha dakolaylaştırılmıştır.Turizm’in adresi olarakdeğerlendirilen Nevşehir’de turizmigeliştirme girişimlerinin etkileri ve bualanda belirlenen hedef programlarıve çalışmaları değerlendirir misiniz?Kapadokya dünyada marka bir bölgedir.Bölgemizin gelişmesi için bakanlığımızınve ilimizin düzenlediği birçok ulusal veuluslararası turizm fuarlarında ilimizitemsil ettik ve etmeye de devam edeceğiz.Özellikle uluslar arası fuarlarda yapılanetkinlik ve tanıtım çalışmalarının faydalarınıbir çok defa gördük. İlimizde hava alanıbulunmaktadır. Bölgemizin Akdeniz’e hızlı trenile de bağlanması gerekmekte. Bunun içinilimizin diğer kurum ve kuruluşları ile birlikteçalışmaktayız