Anasayfa » Ekonomi » Türkiye’nin Makûs Talihini Yenen Doğalgaz Keşfi Müjdesi KARADENİZ’DEN GELDİ

Türkiye’nin Makûs Talihini Yenen Doğalgaz Keşfi Müjdesi KARADENİZ’DEN GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, verdiği önemlimüjdesiyle Türkiye’nin, tarihininen büyük doğal gaz keşfiniKaradeniz’de gerçekleştirdiğinibelirterek, Fatih sondaj gemisinin,20 Temmuz 2020’de başladığıTuna-1 kuyusundaki sondajında320 milyar metreküpdoğal gaz rezervi keşfettiğiniTürk milletine büyük bir müjdeolarak verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan,Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndedüzenlediği toplantıda kamuoyununmerakla ve heyecanlabeklediği “müjdeye” ilişkinyaptığı açıklamada, bugün ülkebakımından tarihi öneme sahipbir müjdeyi paylaşmak üzerebir araya geldiklerini ifade söyledi.Cumhubaşkanı Recep tayyipErdoğan yaptığı “MilleteSesleniş” konuşmasında “Türkiyetarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi”müjdesini verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fatihsondaj gemimiz Tuna-1’dekisondajında hamdolsun 320 milyarmetreküp doğal gaz rezervikeşfetmiştir. Hedefimiz, 2023yılında Karadeniz gazını milletimizinkullanımına sunmaktır.İnşallah benzer bir müjdelihaberi Akdeniz’den de bekliyoruz”dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğanenerjinin, kalkınmanın temelunsuru olmanın yanında millibağımsızlığın gerçek anlamdatesisinde de çok büyük öneme sahip olduğunu belirterek “Ülkelerinortaya koydukları vizyonların hayatageçebilmesi, enerji sektöründeki istikrarlaorantılıdır. Dünyada son birasırdır yaşanan hiç bir karmaşa, savaş,kaos, çatışma, çekişme yoktur ki gerisindeöyle veya böyle enerji hesabı yatmasın.Petrol ve doğalgaz sahalarınınkontrolü ve güvenliği için yeri geldiğindemilyonlarca insanın canının hiçe sayıldığıvahşi bir düzen kurulmuştur. Birdamla petrolü, oluk oluk akan insan kanındandaha değerli gören bu gayri insanidüzen hala hükümranlığını sürdürmektedir”şeklinde konuştu.Suriye’de son yıllarda yaşananlarada değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan,“Biz, mazlumların ve mağdurların bulunduklarıyerlere giderken birileri herşeyi bir kenara bırakıp, doğrudan petrolüretim tesislerine yönelmiştir. Aynıdurumla Libya’da da karşılaştık. Biz,Libyalı kardeşlerimizin çağrısıyla onlarıdarbecilerden kurtarmanın mücadelesiniverirken, birileri yine petrol sahalarınındibinde bitivermiştir” dedi.Artık Bu Alanda En Üst LigeÇıkmış Bir Türkiye VarCumhurbaşkanı Erdoğan, DoğuAkdeniz’de oynanan onca oyunun gerisindede enerji kaynaklarının paylaşımıkavgası olduğuna işaret ederek, konuşmasınaşöyle sürdürdü: “Hamdolsunbiz önceliğimizi asla değiştirmedik,hep önce insan dedik. Hep önce insan,dostluk kardeşlik dedik. Hep önce mazlumlarve mağdurlar dedik. Hep öncehak, hukuk, adalet dedik. İnsanlık bizde,petrol onlarda kalmış olabilir. İşteRabbim bize bambaşka bir yerde hemde görülmedik zenginlikte bir kapı açtı.Yarın benzer kapılar başka yerlerde deönümüze açılacaktır. Çünkü artık bualanda en üst lige çıkmış bir Türkivar. Bugünlere elbette kolay gelmedik.Ülkemizde çok uzun yıllar boyuncapetrol ve doğalgaz arama çalışmalarıgenellikle kiralama usulü ile yapıldı.Hele derin deniz sondajlarında tamamendışa bağımlıydık. Yüzlerce milyondolarlık arama faaliyetleri sonundaelimize 3-5 sayfalık rapor dışındahiç bir şey geçmedi. Kimsenin günahınıalmıyoruz, belki de gerçekten aradılar.Ama bulamadılar. Ama sonuçta biz, artıkbu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük.Bu tür çalışmaların öyle kiralamaveya benzeri yöntemlerle değil, doğrudanmilli kuruluşlar aracılığıyla yürütülmesinikararlaştırdık. Ülkemizin millienerji ve maden politikasını 2017 senesindeyeni baştan belirledik. O dönemdeEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızolan Berat Albayrak ile ardındangelen Fatih Dönmez kardeşimiz ekipleriylebirlikte bu politikayı titizlikle vekararlılıkla uyguladılar. Bu çerçevedederin deniz sondajlarını bizzat yapmanınarayışlarına girdik. Ardı ardına3 sondaj gemisini, ülkemiz derin denizarama filosuna kattık. Bugünkü sevincibize yaşatan Fatih’in yanında, Yavuz veKanuni sondaj gemilerimizle bu alandadünyanın en önde gelen ülkeleri arasınadâhil olduk. Ayrıca Barbaros HayrettinPaşa ve Oruç Reis sismik araştırmagemilerimizle bu filoyu güçlendirdik.Mülkiyetleri ülkemize ait olan 3sondaj ve 2 sismik araştırma gemimiztamamen kendi ekipmanlarımız ve kendipersonelimiz ile çalışmalarını yürütüyor.Dünya fiyatlarının hayli altındamaliyetle ülkemize kazandırdığımız gemilerimizleyaptığımız sondajların birimmaliyeti de oldukça düşüktür. Sondajve sismik araştırma çalışmalarımızdaen küçük bir dışa bağımlılığımız sözkonusu değildir. Zaten öyle bir durumolsa bize nefes bile aldırmayacaklarıortadadır. Yerli ve milli imkânlarla hareketettiğimiz için bu başarıya ulaştık.”Türkiye Tarihinin En BüyükDoğalgaz Keşfini Karadeniz’deGerçekleştirdiCumhurbaşkanı Erdoğan, sevincinimilletle birlikte yaşamak istediği müjdeyi,“Türkiye, tarihinin en büyük doğalgazkeşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi.Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundakisondajında 320 milyar metreküpdoğalgaz rezervi keşfetmiş durumda”sözleriyle paylaştı.Fatih sondaj gemisini Boğaz’danuğurladığı günü hatırladığını ifade edenCumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöylesürdürdü:“O uğurlayışımızla birlikte hamdolsunneticeye de keşfe de ulaşmış.İstanbul’un fethinin yıl dönümündeKaradeniz’e uğurladığımız Fatih sondajgemimiz ismine layık bir başarıylahepimizi gururlandırdı. Allah’a hamdolsun. Daha önce ‘Tuna-1’ diye adlandırılanbu alanı ‘Sakarya Gaz Sahası’olarak isimlendirdiğimiz bu alanda, gerekentüm test, analiz ve mühendislikçalışmaları tamamlandı. Kuyudan eldeedilen veriler aynı bölgede yeni doğalgazkeşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğunaişaret ediyor. Yani bu ilk kuyudabulunan rezerv, çok daha zengin birkaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallahdevamı da en kısa sürede gelecek.Rabb’imize bize ve milletimize bugünlerigösterdiği için hamd ediyoruz.”“Hedefimiz, 2023 YılındaKaradeniz Gazını MilletimizinKullanımına Sunmaktır”Yıllarca enerjide dışa bağımlılığınmaddi ve manevi sıkıntılarını çekmişbir ülke olarak artık geleceğe daha güvenlebakacaklarına inandıklarını ifadeeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buoperasyonu tamamen milli imkanlarlagerçekleştirdik. Şimdi hemen tespitkuyuları açmaya başlayacak, ardındanüretim konseptini belirleyip inşaatve yapım işlerine geçeceğiz. Doğalgazınyüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılmasıişlemleriyle birlikte bu kaynaktanfiilen istifade etmeye başlayacağız.Şimdi hedefi veriyorum: Hedefimiz,2023 yılında Karadeniz gazını milletimizinkullanımına sunmaktır. Böylecebunca yıl sabırla adeta ilmik ilmik dokuyarakyürüttüğümüz çalışmaların ilkve en büyük meyvesini almış oluyoruz”dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih veYavuz gemileri vasıtasıyla Akdeniz veKaradeniz’de bugüne kadar 9 derin denizsondajı gerçekleştirdiklerini belirterek“Nihayet, son sondajda milletimizebeklediği müjdeyi verme şerefine nailolduk. İnşallah benzer bir müjdeli haberiAkdeniz’den de bekliyoruz. Şu andabakımda olan Kanuni’nin de yılsonundadevreye girmesiyle Akdeniz’deki faaliyetlerimizehız vereceğiz. Keşifler içinsöylenen o güzel sözü sondaj faaliyetlerimizeuyarlayarak tekrarlamak istiyorum,‘Her arayan bulamaz ama bulanlararayanlardır.’ Evet, biz de arayacağızve inşallah bulacağız. Sakarya GazSahası’yla ‘Bismillah.’ dedik. Allah’ınizniyle devamı da gelecek. Çünkü ‘Sakarya,saf çocuğu masum Anadolu’nun.Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun.’Biz bu yolun divanesiyiz. İnşallah buradada neticeye ulaşacağız.”Sadece denizlerde değil Türkiyetopraklarındaki aramaları da daha sıkıve bilinçli şekilde yürüttüklerine işareteden Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer ülkelerdekiarama ruhsatlarını da çoğalttıklarınıbelirtti.“Ülkenin enerji meselesini köktençözmekte kararlıyız” vurgusu yapanCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ninyıllarca bunun sancısını sıkıntısını çeken,bedelini ödeyen bir ülke olduğunuifade etti.Cari açığın en büyük sebebinin dehep enerji olduğunu, yerli ve yenilenebilirkaynaklara verdikleri önem sayesindebu konuda nispi bir denge sağlansada hala enerjide ciddi bir ithalatçı durumundaolunduğunu anlatan CumhurbaşkanıErdoğan, “Cari açığımızın anasebebi bu değil mi? Bu. Denizlerde vekarada daha çok arama yapıp neticeyeulaşarak, enerjide net ihracatçı konumunagelene kadar bize durmak, dinlenmekyok” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandankonvansiyonel enerji kaynaklarınayoğunlaşırken, diğer yandan elektriklimotor başta olmak üzere geleceğin teknolojilerinede yatırımları sürdüreceklerinevurgu yaparak, “Her kaynağın diğerinintamamlayıcısı olduğunu unutmadan,tüm alanlarda en güçlü şekildevarlığımızı göstermekte kararlıyız. Türkiyeartık hiçbir alanda birilerinin gölgesinesığınma ihtiyacı duymadan kendiayakları üzerinde durabilecek güce, iradeyeve kaynağa sahiptir. Kimsenin hakkınagözümüzü dikmeden ama kimseyede hakkımızı yedirmeden hedeflerimizedoğru yürümeyi sürdüreceğiz. Yunanistanbaşta olmak üzere, bu meselede, karşımızadikilenlerin hepsi de haklı olduğumuzugayet iyi biliyor. Özellikle AvrupaBirliği (AB), Yunanistan’ı şımartıpüzerimize salarken, sergilediği çiftestandart sebebiyle bir kez daha kendiilkelerine ihanet ettiğini, Birliği ayaktatutan değerleri yıprattığını görmelidir.Ortada dolaşan ve hiçbir geçerliliğiolmayan saçma sapan haritaların yarınöbür gün en büyük zararı AB’ye vereceğiunutulmamalıdır. Sırf Türkiye’yezararı dokunuyor diye kendi müktesebatınaaykırı işlere alet olmak Yunanistan’ıkurtarmaz. Ama AB’nin zaten sorunluolan itibarını iyice düşürür. Türkiye’ninbu konudaki kararlılığını, gerektiğindebedel ödeme ve ödetme azmini görmekistemeyenler sahada da masada da cevaplarınıalacaklardır.”Milletimizin Refahı İçin GeceGündüz Demeden Çalışmaya DevamCumhurbaşkanı Erdoğan, “SakaryaGaz Sahası’ndaki keşiften sonra artıkönümüzde çok daha aydınlık bir yololduğuna inanıyoruz. Bugün geleceknesillere önemli bir miras bırakacağız.Milletimizin refahı için gece gündüz demedençalışmaya devam edeceğiz. Rabbimyar ve yardımcımız olsun. Rabbimyolumuzu, bahtımızı açık etsin. Bir kezdaha doğal gaz rezervi keşfimizin ve arkasındangelecek yeni keşiflerin ülkemize,milletimize, bölgemize hayırlı olmasınıdiliyorum. Buradan elde edeceğimizgelirin milletimize, umudunu bize bağlamıştüm dostlarımıza ve insanlığa hayırlargetirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.Ülkemize ve milletimize bu sevinciyaşatan kurumlarımızın tüm mensuplarını,sahada çalışan personelimizi,süreçte emeği ve katkısı olan herkesitebrik ediyorum. Özellikle bu süreceöncülük eden Enerji ve Tabii KaynaklarBakanlarımız Berat Albayrak ve FatihDönmez’e bir kez daha ekipleriyle beraberteşekkürlerimi sunuyorum”Biz Petrolde Doğal Gazda VarızDiyeceğizŞu an itibariyle dokuz derin denizsondajının tamamlandığını ifade edenCumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyletamamladı:“Kararlılıkla bunlar devam edecek.Sayın Bakanımızın da ifade ettiğigibi öyle ülkelerle çalıştık ki bunlarmarka isimlerdi. BP’den Shell’e kadar.100-150 arama yapıp, netice alamayıp,ondan sonra dönüp gittiler. Bunlarbizden bir kuruş para almadılar, büharcama kendilerinden. Yani bu işöyle çok rahat değil ama bu işin kaderindebu var. Biz şu an kendi gemilerimizlegerek sismik araştırmayı gereksondaj çalışmalarını yaptığımız içinmaliyetleri ciddi manada düşürmüş vaziyetteyizve bu şekilde de yolumuza devamediyoruz. Tabii bütün temennimiz2023’e kadar kararlılıkla bu çalışmayısürdürüp, neticeyi almak. Tüm ekibidün de Ankara’da dinledim, bize verdikleriumutlar 2023 için bizim de geleceğimizeciddi anlamda bir perspektiftuttu. Arkadaşlarımıza şahsım ve milletimadına teşekkür ediyorum. Kanuni dedevreye girdikten sonra Karadeniz’desadece Fatih ile değil Kanuni ile deyola devam edilecek. Belki yeri gelecekDoğu Akdeniz’deki çalışmalarımızdafarklı adımlar atacağız, çalışmalaryapacağız. Yani biz petrolde, doğal gazdavarız diyeceğiz. Onun için de günümüzhayırlı olsun diyorum. Tekrar gerekBerat gerek Fatih Beye gerek TürkiyePetrolleri’nin tüm yöneticilerine bakanyardımcılarına şahsım ve milletimadına şükranlarımı sunuyorum.”Toplantıda, TBMM Başkanı MustafaŞentop, Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat Oktay, Dışişleri Bakanı MevlütÇavuşoğlu, İçişleri Bakanı SüleymanSoylu, Milli Savunma Bakanı HulusiAkar, Sanayi ve Teknoloji BakanıMustafa Varank, Sağlık Bakanı FahrettinKoca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,Çevre ve Şehircilik Bakanı MuratKurum, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül,Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet NuriErsoy, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,İletişim Başkanı Fahrettin Altun,Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahimKalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AKParti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuşve AK Parti Genel Başkan YardımcısıHayati Yazıcı ile diğer yetkililerhazır bulundu.Fatih Sondaj Gemisinin HikâyesiBakan Albayrak Fatih SondajGemisi’nin hikâyesini anlatırkenTürkiye’nin ilk milli sondaj gemisi Fatih29 Mayıs 2018 tarihinde yola çıkışısırasında iki yıl önce ‘Yeni bir miladatanık oluyoruz’ dediğini hatırlattı.Aradan geçen kısa süre sonunda Fatihsondaj gemisi Karadeniz’de büyükbir başarı sağlayarak gündeme damgasınıvurdu. Yola çıkışı sırasında törendeyaptığı konuşmada Bakan Albayrak,“Türkiye’nin enerji tarihinde yeni birmilada tanık oluyoruz” demişti. BakanAlbayrak, bugün ise “Ülkemizin makûstalihini tarihe gömdüğümüz büyük birzafere imza attık. Artık ne doğu ne batıyeni eksen Türkiye” açıklamasını yaptı.Fatih İlk Antalya’dan YolaÇıkmıştıTürkiye’nin ilk sondaj gemisi‘Fatih’ 28 Mayıs 2018’de döneminEnerji ve Tabii Kaynaklar BakanıBerat Albayrak’ın katıldığı törenleAntalya’dan yola çıkmıştı. Gemiyegüçlü mirasın yaşatılması ve yeni döneminbaşlatılması için Fatih ismi konmuştu.Törende konuşan Bakan Albay rak, “Türkiye’nin enerji tarihinde yenibir milada tanık oluyoruz. 1970’lerdebaşlayan deniz sondajcılığı hayaliyerli ekipman ve insan kaynaksızlığınedeniyle eksik kaldı. Bugün hamdolsunbu alandaki yerli dönüşümün karşılığınıaldığımız tarihi bir gün olarakkayda geçiyor” demişti.Fatih’in Ulaştığı Derinlik 2,600MetreYaz aylarında başlayan sondaj, 2bin 600 metre derinlikte gerçekleştirildi.Ardından Karadeniz’de de sondajçalışmaları için adım atıldı ve ikincigemi de TPAO’nun portföyüne katılmışoldu. İkinci sondaj gemisi olanYavuz da Kocaeli’nin Dilovası ilçesindekilimandan 20 Haziran 2019 tarihindeyola çıktı. Temmuz ayında dasondaj çalışmalarına başladı.Dünyada yüksek teknolojiye sahipilk beş gemi arasına giren Fatihsondaj gemisinin uzunluğu hemen hemenEyfel Kulesi kadar ve 12 bin 200metre derinlikte yüksek basınç altındadahi deniz sondajı yapabilme kabiliyetinesahiptir. Fatih sondaj gemisininsondaj kulesi uzunluğu 64 metre.İki kulesi toplamda 1750 ton yükkaldırma kapasitesine sahip olan gemi6 metre yükseklikteki dalga boyundabile sabit kalabiliyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıFatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen320 milyar metreküplük doğal gazrezervinin ekonomik değerine ilişkin,“Bundan sonraki gaz ve petrol fiyatlarınıbilmeden geleceğe dönük tahmindebulunmak zor. Dünyada küreselölçekte gaz fiyatları petrole endeksligerçekleşiyor. Geriye dönük 3-5 yıllıkperspektifle bakarsak bu miktardakigazın ekonomik değerinin 65 milyardolar olacağını söyleyebiliriz.” dedi.Bakan Dönmez, katıldığı bir televizyonprogramında, Karadeniz’dekeşif yapılan bölgede sismik araştırmaçalışmalarının yaklaşık 14 ay öncebaşladığını söyledi. Çalışmalar kapsamındayerin binlerce metre altınınröntgeninin çekildiğini ifade eden BakanDönmez, uzmanların değerlendirmeleriışığında çalışmaların devam ettirilmesisonucu başarının elde edildiğinibelirtti.Bakan Dönmez, bölgede denizderinliğinin 2 bin 100 metre civarında olduğuna dikkati çekerek, “1500metre civarında bir kazıdan sonra ikitane gaz rezervuarı kestik. Bir tanesiyaklaşık 100 metre, diğeri 400 metrecivarında. Gaz akışı gelmeye başladıburadan. Teknik ekip burada gazlarıtest etti. Basınç okumaları yapıldı.Gaz keşfi olduğu kararına varmışolduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza arzettik ve teknik ekiple de kendisine konuyudetaylı sunumla anlattık. Aslındabugün 83 milyonla değil, bölgedeyaşayan, yaşamayan herkesin meraklabeklediği bu haberi paylaşmışoldu.” dedi.Karadeniz’de 2004 yılından günümüzeyabancı şirketlerle ortaklıklarkurularak 6 derin deniz sondajınıngerçekleştirildiğini belirten BakanDönmez, açıklamasına devla şunlarısöyledi:“Maalesef keşif yakalayamadık.Keşif yapılan saha ise dahaönce sismik araştırması yapılmamışyeni bir sahaydı. 3-4 sene önce deRomanya’da, nispeten yakın bir sahadamiktarı bugüne göre daha düşükbir keşif oldu. İlk etapta 2 bin kilometrekarelikbir sismik çalışma yaptık.İlk sondajı da potansiyeli en yükseksahada yaptık. Tamamı 8 bin kilometrekareolan bir alan. Buralarda dasismik çalışmalara başlayacağız. Aşağıdakalan formasyon benzer nitelikte.İleride yeni keşif kuyuları da açacağız.Rakam biraz daha netleşecek amabeklentimiz bu rakamın yukarı yönlürevize edilmesi.”Keşif, 7-8 Yıllık TüketimeEşdeğerBakan Dönmez, Türkiye’nin yıllıkdoğal gaz tüketiminin 45-50 milyarmetreküp olduğuna işaret ederek,“Bu keşif, hiçbir yerden kaynak almamışolsak ülkemizin yaklaşık 7-8 yıllıkihtiyacını karşılayabilecek; ancak tabiikeşifler devam edecek, belki bu rakamdaha da artacak” ifadesini kullandı.İlk gazın kıyıya ulaştırılması için2023 yılının hedeflendiğini söyleyenBakan Dönmez, sahadan gerçekleştirileceküretim için planlama yapılacağını vebu tip sahalarda ilk üretimin görece düşükolabileceğini ancak bu aşamaların hepsininplanlanarak sektör ve kamuoyuyla paylaşılacağınıbelirtti.Bakan Dönmez, rezervin ekonomik değerineilişkin, “Bundan sonraki gaz ve petrolfiyatlarını bilmeden geleceğe dönük tahmindebulunmak zor. Dünyada küresel ölçektegaz fiyatları petrole endeksli gerçekleşiyor.Geriye dönük 3-5 yıllık perspektifle bakarsakbu miktardaki gazın ekonomik değerinin65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz”şeklinde değerlendirme yaptı.Türkiye Petrolleri’nin (TP) son yıllardaciddi birikim ve tecrübe kazandığını vurgulayanEnerji Bakanı Dönmez, şunları ifadeetti:“Bundan sonra sondaj ve sismik çalışmalarıkendi imkânlarımızla yapacağız. Kıyıyaboru hattı çekimi bir defa yapılacak biriş. Muhtemelen ihale etmek suretiyle uluslararasıölçekte yapılacak. Onun dışında işletmetamamen TP üzerinden olacak. Kıyıyageldikten sonra da sisteme bağlamak suretiyleyerli, milli imkânlarla ve kendi personelimizle bu gazı işletip evinize kadar getireceğiz.Biz doğal gaz ve petrole yıllık40 milyar dolar seviyesinde ödeme yapıyoruz.Bunları da azaltacağız ve cariaçığa pozitif katkısı olacak.”Doğu Akdeniz’deki AramaÇalışmalarıDoğu Akdeniz’deki çalışmalara dadeğinen Bakan Dönmez, dünya örneklerininTürkiye’nin tezlerini desteklernitelikte olduğunu belirterek bölgede“Türkiye’yi oyunun dışında tutalım”anlayışı olduğuna dikkati çekerek şunlarıkaydetti:“Buradan geri adım atmadık, sonderece haklıyız. Türkiye eski Türkiyedeğil. Sahada kazanıp masada kaybedenbir ülke değil. Diyaloğa da açığız.Bunu da defaten söyledik. Son dönemdeAB girişimiyle Yunanistan ile aramızdabir diyalog başlamıştı ama aradan birkaçhafta geçmeden Yunanistan gittiMısır ile bu anlaşmayı yaptı. Yunanistanbugüne kadar da masaya gelmektençekinmiş, kazanımlarını da sahada değilmasada kazanmış bir ülkedir. Haklıgörünmeye çalışıyor. Artık Türkiye’debuna ‘evet’ diyecek yönetim de liderde yok. Evet diyaloğa açığız ama kendiyetki alanımızı da kimseyle paylaşmayarazı değiliz.”Doğal Gaz Keşfine GösterilenYüksek İlgiTürkiye’ye Yeni Ufuklar açanKaradeniz’deki büyük doğal gaz keşfiTürkiye’nin enerji bağımlılığını azaltacakyeni bir dönemi başlatırken dışdünyada da Türkiye ilgisini artırdı. Bugerçeği, doğal gaz keşfinin dünyadauyandırdığı büyük yankıyı yansıtan haberlerdoğruluyor.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhamAliyev, Türkiye’nin Karadeniz’degerçekleştirdiği doğal gaz keşfi nedeniyleCumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan’a tebrik mektubu gönderdi.Aliyev mektubunda, “KardeşTürkiye’nin başarısından kendi başarılarımızkadar mutlu oluyoruz” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,düzenlediği basın toplantısında“Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi”diyerek 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurmuştu.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhamAliyev, Türkiye’nin Karadeniz’degerçekleştirdiği doğal gaz keşfi nedeniyleCumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik mektubugönderdi.Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafındanyapılan açıklamada, Aliyev’inmektubunda ”Kendim ve Azerbaycanhalkı adına, Türk tarihinin en büyük doğalgaz yatağının keşfinden dolayı sizlerive kardeş Türk halkını yürekten kutluyorum.Türkiye enerji güvenliği alanındaönemli bir adım daha attı. Doğal gaz sahasınıngelişmesi kardeş Türkiye halkınafayda sağlayacaktır.Bu alanın keşfi, Türkiye’nin endüstriyelpotansiyelinin ve artan gücünün debir tezahürüdür. Azerbaycan ve Türkiyeyıllardır büyük enerji ve ulaşım projelerinibaşarıyla uyguluyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, TANAP,Bakü-Tiflis-Kars projeleri ülkelerimiz vehalklarımız için yeni fırsatlar açmakta veAzerbaycan-Türkiye ortaklığını daha dagüçlendirmektedir.Umarım şu anda Türkiye tarafındanyürütülmekte olan diğer arama projeleride başarılı olur. Kardeş Türkiye’ninbaşarısından kendi başarılarımız kadarmutlu oluyoruz. Azerbaycan-Türkiye kardeşliğininve dostluğunun gelişmeye vegüçlenmeye devam edeceğine inanıyorum.Bu vesileyle sizlere sağlık, çalışmalarınızdabaşarılar, kardeş Türkiye halkınabarış ve refah diliyorum” ifadelerinikullandığı aktarıldı.Kuzey Kıbrıs TürkCumhuriyetiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) Cumhurbaşkanı MustafaAkıncı, Türkiye’nin Karadeniz’de doğalgaz bulması ile ilgili yaptığı açıklamada“Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun.Türkiye’nin daha zengin bir ülkeolması bizi de mutlu eder, sevindirir.Türkiye’nin bu zenginliği tümüylekendi imkânlarıyla bulması da ayrıcaönemlidir” dedi.Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiBaşbakanı Ersin Tatar, Karadeniz’dedoğal gaz bulunmasıyla birlikte DoğuAkdeniz’in daha da önem kazandığınıbelirterek, “Sayın Türkiye CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’ın daifade ettiği üzere şimdi sırada DoğuAkdeniz, Kuzey Kıbrıs var” dedi.Yazlı açıklama yapan Tatar,“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ninKaradeniz’de tarihinin en büyük doğalgazrezervini keşfetmesi KuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde halkımızarasında büyük bir sevinçlekarşılanmıştır. Kıbrıs Türk halkınınrefah ve mutluluk dolu geleceğineolan inancımız, Türkiye CumhuriyetiCumhurbaşkanı Sayın Recep TayyipErdoğan’ın doğal gaz keşfine ilişkinaçıklamasıyla daha da güçlenmiştir.Sayın Erdoğan’ın da vurguladığıgibi artık sırada Doğu Akdeniz vardır. Mavi Vatan vardır, DoğuAkdeniz’deki hak ve çıkarlarımız vardır.Bölgemizde bulunacak doğal gazalanları ile Türkiye’nin daima yanımızdaolan desteği ve işbirliği ileKıbrıs Türk halkının refahına, kalkınmasına,tanınmasına ve geleceğineçok daha büyük bir umutla bakıyoruz.Kısacası, şimdi sırada Doğu Akdenizvar, Kuzey Kıbrıs var. Artık yeter.Mutlaka başaracağız. Bizi mağdurduruma düşürdükleri, mahkûmetmeye çalıştıkları mevcut durumdanmutlaka çıkacağız.”AA’nın 22 Ağustos 2020 tarihlihaberine göre Ürdünlü Enerji UzmanıMübarek et-Tahravi, Türkiye’ninKaradeniz’de gerçekleştirdiği doğalgaz keşfinden sonra artık kimseyeihtiyacı olmadığını ifade etti.AA muhabirine konuşan Tahravi,Türkiye’nin keşfettiği doğal gazmiktarının az olmadığını bilakis diğerülkeleri korkutacak boyutta olduğunubelirtti. Keşfin, Türkiye’nin gücünüartıracağını ve onu büyük enerjidevlerinin grubuna dâhil edeceğinikaydeden Tahravi, “Türkiye’nin tarihindekibu en büyük doğal gaz keşfi,onun artık kimseye ihtiyacı olmadığıanlamına geliyor. Ben bir Türkyetkili olsaydım, bu keşfin duyurulduğugünü bayram ilan ederdim” dedive Türkiye’nin enerji alanında ileridedaha büyük keşifler yapacağı öngörüsündebulundu.Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan’ın “ülkesi ve milleti içinmücadele ettiğini” belirten Harami,“Arap liderlerin ise kendi ülkeleriniyok ederek kendi milletlerine karşıkomplolar düzenlediklerini” vurguladı.Ürdünlü Albay Muhammed el-Enesu ise “Tayyip Erdoğan gibi adilbir lideriniz varsa, Allah sizi korur”ifadesini kullanırken CumhurbaşkanıErdoğan’ın “yalnız sözle değil, icraatlarıilede ülkesi için çalıştığını”ifade etti.Iraklı düşünür Muhammed el-Kubeysi ise “Türkiye Karadeniz’dekiyeni enerji kaynağı keşfiyle bölgedekieksen ülke konumunu güçlendirdi”yorumunu yaptı ve “Allah’tan MüslümanTürk halkını nimetlendirerek gelişmeve refah yolunda daha fazla istikrarakavuşmasını ve fırsatlar vermesinidiliyoruz” temennisinde bulundu.Moritanyalı düşünür MuhammedMuhtar Şankıti, Türkiye’yi keşiftenötürü tebrik ederek, “TürkiyeAkdeniz’de enerji aradı, amaKaradeniz’de buldu. Allah dilediğinibeklemediği yerden rızıklandırır” değerlendirmesindebulundu. Cezayirligazeteci Anya el-Efendi ise Fatihve Yavuz gemilerinin Karadeniz’de320 milyon metreküp doğal gaz keşfettiğinedikkati çekerek, “İslam’ı yüceltenleri Allahda yüceltiyor” dedi.Doğal gaz keşfinin Türk ekonomisineve para biriminin istikrarına önemli katkıyapacağına dikkati çeken Bin Cemi, ülkeninbu sayede dışa bağımlılıktan da kurtulacağınıvurguladı. Türkiye’nin doğal gazkeşfini kendi imkânlarıyla başardığını vurgulayanBin Cemi, enerji alanındaki tecrübesininartmasıyla başka ülkelerde de keşifleryapabileceğini kaydetti.Türkiye’nin Araştırma Gemileri veÇalışma Yaptığı YerlerUluslararası Şirketlere bağımlı petrolve doğal gaz araştırma uygulamalarınınuzun yıllar bir sonuç vermediği gerçeğindenhareket ederek uygulamaya koyduğuyeni politika çerçevesinde sismik ve sondajgemileri satın alarak milli bir arama politikasıbelirlemiş, orta ve uzun vadeli programınıuygulamaya koymuştur. Yerli ve milliarama ve sondaj programına uygun olarakTürkiye son yıllarda sismiş arama ve sondajçalışmalarını artan bir tempoda yoğunlaştırdı.Hem Akdeniz’de hem de Karadeniz’de5 farklı tam donanımlı araştırma gemilerinigörevlendirdi. İlk milli sondaj gemisi Fatihile yolculuğa başlayan Türkiye ardındanYavuz, Kanuni’nin yanı sıra Barbaros HayreddinPaşa ve Oruç Reis sismiş araştırmaçalışmalarını sürdürüyor. Yerli ve milli gemilerimizinçalışma yaptığı alanlara yakındanbakmakta yarar vardır.Fatih Sondaj GemisiTürkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi“Fatih”, Karadeniz’de sondajfaaliyetleri gerçekleştirmek üzereİstanbul’un fethinin 567. yıl dönümüolan 29 Mayıs’ta sefere çıkmıştı. GüneyKore’de 2011’de inşa edilerek denizeindirilen Fatih, 6. nesil denilen üstdüzey bir teknolojiye sahiptir.Fatih “Upgrade” edilme sürecinde,sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri,dinamik pozisyonlama sistemleri,gemi iticileri ve gemi jeneratörlerinevarıncaya kadar gereklibütün teknikaksamı yenilenen Fatih, kendi sınıfındaki16 gemi arasından sıyrılarak böylesineyüksek teknolojiye sahip dünyanınilk 5 gemisi arasına girmiştir.12 bin 200 metre derinlikte yanidünyanın en derin çukuru olan MarianaÇukuru’ndan daha derinde, çok yüksekbasınç altında dahi deniz sondajı yapabilmekabiliyeti bulunan Fatih’in uzunluğuhemen hemen Eyfel Kulesi kadar.Fatih’in, 64 metre yüksekliğindeki sondajkulesinin uzunluğu, 67 metre yüksekliğindekiGalata Kulesi’ne yakın.Fatih’in iki kulesi, toplam 1750 ton yükkaldırma kapasitesine sahip.Aktif konumlandırma sistemi sayesinde6 metre yükseklikteki dalga boyundabile sabit kalarak operasyonlarınısürdürebilme özelliği bulunan Fatih,bu üst düzey teknolojik özellikleriyleen zor operasyon koşullarında çalışarakkendini ispatlamış bir gemidir.Fatih sondaj gemisi, 229 metre uzunluğunda,36 metre genişliğinde ve 51 bin283 groston ağırlığa sahiptir. Fatih SondajGemisi’nin iki kulesi toplam 30 adet tankkaldırma kapasitesine sahip.Karadeniz Ereğli yakınlarındaki Tuna-1 lokasyonunda Fatih sondaj gemisi, aramafaaliyetlerini sürdürürken, Akdeniz’dede KKTC’nin verdiği yetki kapsamındaarama faaliyetleri devam ediyor.Yavuz Sondaj GemisiTürkiye’nin ilk milli sondaj gemisiFatih’ten sonra yola çıkan Yavuz 2019yılının Haziran ayında yolculuğuna başladı.Ağustos 2019’da da Kuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti Karpaz bölgesinde çalışmalarınabaşladı. Ardından Oruç Reis bölgeyeulaştı.Dünyada bu gemiden 16 tane var, ikisiTürkiye’nin. 12 bin 200 metreye kadarsondaj yapabilme kabiliyeti var. Boyu229,6 metre, 36 metre genişlikte, 130 metresondaj kulesi uzunluğuna sahiptir.Yavuz Gemisi’nin içerisinde sinemasalonu, spor salonu ve dinlenme odaları ve4 yataklı mini bir hastane ile tam zamanlıbir doktor mevcut. Gemi daha önce Tanzanya,Kenya, Malezya, Filipinler başta olmaküzere farklı ülkelerde görev aldı. Gemide‘Dynamic Positioning’ sistemi mevcut.6 metreye kadar olan dalgalarda sondajsorunsuz devam edebiliyor.Uzunluğu 230 metre ve genişliği 36metre olan altıncı nesil ultra derin denizsondaj gemisi Yavuz’da, yaklaşık130 metrelik çift sondaj kulesi bulunuyor.Gemi, 12 bin 200 metre derinliğekadar çok yüksek basınç altında veyüksekliği 6 metreye kadar olan dalgalardadahi sondaj yapabiliyor. Çalışmalarınıçevreye zarar vermeden gerçekleştirenYavuz, aktif konumlandırmasitemine sahip.Barbaros Hayrettin PaşaBarbaros Hayreddin Paşa 2013yılında petrol ve gaz araştırmalarındakullanılmak üzere envantere girensismografik araştırma gemisidir. Karadenizbölgesinde sismik arama çalışmalarınabaşladı. 2017 yılında iseAkdeniz’e gitti. Barbaros, Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti’nin TPOA’yaruhsatlandırdığı Gazimağusa kenti ileLübnan arasındaki sularda 18 Eylül’ekadar petrol ve doğalgaz arayacak.Orijinal rengi yeşil olan gemi,Tuzla’daki Desan Tersanesi’ndekırmızı-beyaza boyandı. İki ve üç boyutlusistim veri toplayabilen, yön vepozisyon tayinini uydu haberleşmesiyleotomatik olarak yapabilen 84 metreuzunluğundaki gemide bir de helikopterpisti yer alıyor.Kanuni GemisiGüney Kore’de 2012 yılındaüretimi tamamlanan ve daha sonraTürkiye’ye getirilen sondaj gemisine‘Kanuni’ ismi verildi. Kanuni sondajgemisi, 11 bin 400 metreye kadar derinliğeinebilen, 3 bin metrede sondajaçabilme kapasitesine sahiptir. Gemi,2015’e kadar Brezilya’da enerji firmasıPetrobras tarafından kullanıldı. Kanuni,altıncı nesil ultra deniz sondajgemisi olarak da biliniyor.Oruç Reis ve Yavuz’un ardındansondaj gemisi Kanuni de Akdeniz’eaçılmak için gün sayıyor. Mersin limanındabakım ve güncelleştirme işlemleriiçin bakıma alınan Kanuni için çalışmalardageçtiğimiz günlerde sonagelindi. İncekum’daki NATO limanındademirlemiş olan geminin görev yerinegitmesi için son hazırlıklar yapılıyor.Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisiolarak çalışmalarını ‘Mavi Vatan’dasürdürmesi planlanan Kanuni 12 binmetre derinliğe kadar, 3 bin metre sondajyapma özelliğine sahiptir. Gemi 35personeliyle son teknoloji donanımlarıylazemin taraması yapabiliyor.Oruç ReisFaaliyete 15 Ağustos 2017’de başlayanve yüzde 90 yerli tasarım, işçilikve entegrasyonu olan Oruç Reis gemisi,Antalya’nın dünyaca ünlü KonyaaltıSahili’nden de görülebiliyor.Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yeniNAVTEX (Denizcilere Duyuru) ilanıylabirlikte görev yerine ulaşan millisismik araştırma gemisi MTA OruçReis (Turkuaz), ülkemizin deniz yetkialanları başta olmak üzere, ilişkilergeliştirdiğimiz bütün ülkelerle berabertüm denizlerde arama ve araştırma faaliyetlerindebulunabilecek nitelikleresahiptir.Oruç Reis, deniz tabanı haritalamasistemleri, ölçüm ve örnekleme sistemleribulunan yerli yapım iş sınıfıuzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV),deniz tabanından 18 metre uzunluğakadar karot numunesi alabilen örneklemeekipmanı ve jeoloji, oşinografilaboratuvarlarına sahip.Oruç Reis araştırma gemisinin,personel kapasitesi 55. Bunun 24’ügemi adamı, 31’i ise idareci ve araştırmacıdanoluşuyor. Kurum personeline2B/3B sismik veri işlem yetkinliği kazandırmaküzere sağlanan eğitim sayesinde,toplanan sismik verilerin veri işlemikonusunda dışa bağımlılığın ortadankaldırılması hedefleniyor.Toplanan veriler kurum personelitarafından değerlendirilerek, gereklinoktalarda sondaj lokasyon tayininintümüyle yerli personel tarafından yapılmasıamaçlanıyor