Anasayfa » Gündem » Siber Saldırıları Önleyecek USOM ÜSSÜ AÇILDI

Siber Saldırıları Önleyecek USOM ÜSSÜ AÇILDI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK) bünyesinde oluşturulanve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğantarafından açılışı yapılan UlusalSiber Olaylara Müdahale Merkezi(USOM), Türkiye’ye yönelik siber saldırılarıanlık tespit ederek engelliyor.Siber tehditlerin savuşturulduğuUSOM’da 150 kişilik uzman ekip,7/24 görev yapıyor. Bu uzmanlar,Türkiye’deki resmi, özel kurum ve kuruluşlardayer alan siber olaylara müdahaleekipleri (SOME) ile koordineliçalışıyor.Türkiye genelindeki internet altyapısınayönelik gerçekleştirilen sibersaldırılar burada anlık belirlenerek bertarafediliyor.Ülkemiz Siber Güvenlikte BirMarka Haline DönüştürülecekCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Ulusal Siber Olaylara MüdahaleMerkezi’nin açılışında bilgi ve teknolojinindünyada en hızlı büyüyen sektörlerdenbiri olduğunu ve Türkiye’de busektörün hacminin 17 yılda 20 milyardolardan 132 milyar dolara yükseldiğinikaydederek şunları söyledi:“Sektörün ülkemizdeki yatırımları100 milyar lirayı aştı. Mobil hizmetlerdenyararlanan abone sayısı 83 milyonaulaştı. Geniş bant internet abone sayısı77 milyonu, sabit geniş bant abonesayısı 14 milyonu, fiber abone sayısı3,2 milyonu geride bıraktı. Bu tablodaninternet erişimine imkân verenmobil tarifelerdeki fiyatların düşüşününbüyük etkisi vardır. Yaklaşık 10 yılönce mobil operatörlerimizin dakikası11,7 kuruş olan ortalama tarife paketibugün 1,5 kuruşa geriledi. Bir başkaifadeyle vatandaşlarımız çok dahakaliteli hizmeti bugün neredeyse 10 katdaha az ödemeyle alabiliyor. Bu sürecindevam ettirilebilmesi için altyapı yatırımlarınınen etkin ve verimli şekildeyürütülmesi şart. Elektronik haberleşmealtyapı bilgi sistemi içinde yürütülençalışmaların geliştirilerek sürdürülmesiylebunu da sağlayabileceğimizeinanıyorum. Hedefimiz ülkemizde haberleşmealtyapısının kapsama alanınagirmeyen tek karış yer bırakmamaktır.Türkiye’nin ilk yerli ve milli Baz istasyonuULAK’ı bu amaçla ürettik. Bugünülkemizde yaklaşık 190 bin Baz istasyonubulunuyor. ULAK’ın kullandığıBaz istasyonu sayısı ise henüz bin civarındadır.Her ne kadar çeşitli operatörlerimizinverdiği 3 bin 400 adetlikbir ULAK siparişi var ise de henüz bukonuda kat etmemiz gereken çok mesafeolduğu ortadadır. Tüm mobil operatörlerimiziülkemizin yerli ve milli Bazistasyonu ULAK’ı daha etkin bir şekildekullanmaya davet ediyorum” bilgisinipaylaştı.2016 yılında 4.5G ihalesini yaparkenkademeli olarak yüzde 30, yüzde 40 ve yüzde 45 yerlilik şartı getirdikleriniancak yüzde 23 ile henüz bu yerlilikoranlarının çok uzağında olduklarınıbelirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,“Önümüzde 5G süreci var. Kritik biralan olan mobil teknolojide 5G’de dahayüksek yerlilik oranlarına ulaşmak mecburiyetindeyiz.Endüstri de hızlı bir dönüşümüberaberinde getirecek 5G akıllışehirler, akıllı ulaştırma sistemleri,akıllı hastaneler gibi nice alanın temelaltyapısını oluşturacaktır. Bunun için5G’nin etkileyeceği tüm sektörlerle ilgilikapsamlı bir çalışmayı da hızlı yürütüpgeleceğin teknolojisine biran öncehazır hale gelmeliyiz. Yerli 5G teknolojisialtyapısını kurmadan 5G’ye geçemeyiz.Bunun için tüm kurumlarımızınve firmalarımızın etkin ve hızlı şekildehareket etmesi şarttır. Geliştirdiğimiz vegüvenli hale getirdiğimiz mobil altyapısayesinde elde ettiğimiz kazanımlardanbiri de kamu hizmetlerinin önemlibir bölümünü dijital ortama taşımakolmuştur. E-devlet hizmetlerinde sağladığımızgelişme bu güçlü altyapı ile vatandaşlarımızahizmetleri çok hızlı vekolay ulaştırabileceğimizin en güzel ispatıdır.Bu alanda iki yıl gibi kısa bir sürededünyada 68’inci sıradan 53’üncüsıraya yükseldik. Bugün 5 binin üzerindee-devlet hizmetinden yaklaşık 45 milyonvatandaşımız istifade edebiliyor”ifadelerini kullandı.Dijital Dönüşümün GüvenlikBoyutu Çok ÖnemliTürkiye’nin teknolojiyi sadece tüketendeğil, asıl olarak tasarlayan, geliştiren,üreten ve dünyaya pazarlayanbir ülke haline gelmesini hedeflediklerinibelirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,“Milli teknoloji hamlesini bunun içinbaşlattık. Yerli ve milli yenilikçi teknolojilerinkamu başta olmak üzere ülkemizdekitüm kurumları ve bireyleri kucaklayacakşekilde gelişmesi için tümimkânlarımızı seferber ediyoruz. Teknolojinininsanlığa faydalı bir yüzü yanındasuçu bir endüstri haline getiren yönüde vardır. Geçmişte basit amaçlar ve üstdüzey yetkinlikte kişiler tarafından yapılansiber saldırılar artık devletler düzeyinekadar çıkmıştır. Bu durum sibersaldırıların çok güçlü altyapı ile ve güçlükadrolarla yürütülebilmesine, dolayısıylahedef odaklı ve çok daha yıkıcıhale gelmesine yol açıyor. Türkiye sondönemde siber saldırılara en çok hedefolan ülkelerin başında geliyor. 2016 yılında9 bini bulmayan ülkemize yöneliksiber saldırı sayısı geçtiğimiz sene 136bini aşmıştır. Sınırlarımızın güvenliğine kadar önemliyse elektronik sistemlerimizinve buralarda saklanan verilerimizingüvenliği de o derece önemlidir.Yapay zekâ destekli insansız havaaraçları ve robotik sistemler başta olmaküzere her türlü teknolojik ürününhayatımızda giderek daha çok yer edineceğibir döneme girdik. Bu işin güvenlikboyutuna artık çok daha önemvermeliyiz aksi takdirde ülkemizin hemteknoloji çöplüğü haline dönüşmesineengel olamayız hem de tüm kritik sistemlerimizibaşkalarının eline teslim etmişoluruz” dedi.Veri En Az Petrol Kadar ÖnemliCumhurbaşkanı Erdoğan, “Veri enaz petrol kadar önemli hale geliyor. Verigüvenliğini yabancı çözümlerle sağlamayaçalışmak sınır güvenliğini yabancıaskerlere emanet etmekle eş değerdir.Veri güvenliği konusundaki yerli vemilli çözüm çalışmalarını hızlandırıyoruz.Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıanlayışıyla başlattığımız çalışmalardahenüz istediğimiz yere gelemediğimizbir gerçektir. Bunun için kamu veözel sektöre ait veri merkezlerini mutlakabir düzene sokmamız şarttır. İlgili kurumlarımızdan bu konudaki çalışmalarınısüratle tamamlamalarını bekliyorum. Akıllısistemlerle kullanılan saldırıları püskürtmeninözellikle yolu daha akıllı sistemleri geliştirmekve kullandırmaktır. Siber saldırılarakonvansiyonel sistemlerle karşı koymayakalkmak kurşunu kâğıtla durdurmak gibidir.Unutmamalıyız ki, artık teknolojiye hükmedeninher sisteme ve onu üreten, kullanan,saklayan her unsura nüfuz edebildiği bir dönemegiriyoruz. Bu amaçla cumhurbaşkanlığıolarak bir bilgi ve iletişim güvenliği genelgesiyayınladık. Kurumlarımız ve kamu görevlilerimiziçin bağlayıcı olan bu genelgenintüm unsurlarıyla uygulanmasına önemveriyoruz” diye konuştu.Açılışı yapılan Ulusal Siber OlaylaraMüdahale Merkezi’nin yılın 365 günü, günün24 saati kesintisiz çalışacağını sözlerineekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buradayerli ve milli imkânlarla geliştirdiğimiz sibergüvenlik sistemlerini kullanarak hem saldırılarıengelliyor hem de önceden tedbir alıyoruz.Savunmadan iletişime, sağlıktan enerjiye,finanstan eğitime kadar tüm sektörlerdekikritik kurum ve kuruluşlarımızda siberolaylara müdahale ekipleri oluşturduk. Şuanda bin 300 kurumumuzda yaklaşık 4 binuzmanla siber güvenlik faaliyetleri yürütülüyor.Bu ekipler istihbarat paylaşımından güçbirliğine kadar her alanda dayanışma içerisindeçalışıyor. Siber savunmada yapay zekâve makine öğrenmesi teknikleri giderek önemkazanıyor. Ülkemize yönelik siber saldırılarınpek çoğu işte bu ekipler ve uygulamalarlaçoğu defa kimsenin haberi olmadan bertarafediliyor. Tüm bu çalışmalar sayesinde Türkiyeglobal siber güvenlik endeksinde dünyada20’nci, Avrupa’da 11’inci sıraya yükseldi.Almanya, İtalya, Belçika gibi ülkelerin önündeyer aldığımız bu sıralamada daha da yukarılaratırmanmakta kararlıyız” açıklamasınıyaptı.Cumhurbaşkanı: İnterneti SorunluDeğil Sorumlu Kullanmalıyızİnternet ve teknolojinin, insanların hayatınıkolaylaştıran yönünün yanında birçoktehdidi de içinde barındıran bir alan olduğunadikkat çeken Erdoğan, konuşmasını şöylesürdürdü: “İnternetin sorunlu değil sorumlukullanımı giderek daha çok önemli hale gelmeyebaşladı. Teknoloji bağımlılığı bu tehditlerdensadece biridir. Günümüzde teknolojibağımlılığı sebebiyle adeta modern köleleredönüşen yığınlarla karşı karşıyayız.Önce gençlerde başlayan teknoloji bağımlılığınınartık her kesimi kuşatıyor olmasınıüzüntüyle takip ediyoruz. Hâlbuki biz çevremizebaktığımızda modern köleler değil teknolojibilinçli kullanan özgür bireyler görmekistiyoruz. Aynı oda içinde dahi konuşarakdeğil mesajla iletişim kuranların gerçek hayatla bağı giderek zayıflıyor. İnsanlarımızıngerçek hayatta bağlarını güçlendirecekçalışmaları desteklememiz gerekiyor.Bir başka önemli sıkıntımız siber zorbalıklarınçeşitleniyor ve artıyor olmasıdır.Sosyal medya bu bakımdan tam birçöplük, tam bir başıboş mecra haline dönüşmüştür.İnsanların taciz edildiği, dolandırıldığı,onurlarının kırıldığı, her türlühaklarının ihlal edildiği böyle bir sanaldünyaya asla teslim olmayacağız. Busistemi sadece belirli bölgelerimize, belirliillerimize, ilçelerimize göre sınırlayarakkullanabiliyoruz. Afetlerde ve hertürlü acil durum hallerinde bu sistemdengöndereceğimiz mesajlarla vatandaşlarımızıikaz edebilecek, bilgilendirebilecekve yönlendirebileceğiz. Yakında bu sistemiülkemizdeki ilgili kurumların kullanımınaaçıyoruz.”Ulaştırma ve Altyapı Bakanı MehmetCahit Turhan da ülkelerin gelişmişlikseviyelerini belirleyen en önemli unsurunelektronik haberleşme altyapılarıolduğunu dile getirdi. Bu anlamda büyükyol kat edildiğini ifade eden Bakan Turhan,“Daha yapacak çok işimizin, kat edecekçok yolumuzun olduğunun bilincindeyiz.Bu amaçla da yoğun çaba sarf ediyoruz”açıklamasında bulundu.Slogan: Türkiye’nin VerisiTürkiye’de KalmalıTamamen yerli ve milli imkânlarlakurulan USOM’da, ülke genelindeki 16milyon IP siber saldırı ve zafiyetlerekarşı anlık taranıyor.“Çağın petrolü” olarak nitelendirilenveriyi işleyip anlamlandırmak vekatma değerli ürünlere dönüştürebilmekamacıyla Türkiye’de bilgi ve iletişimteknolojilerinin merkezi ve yönveren kurumu olan BTK, “Türkiye’ninverisi Türkiye’de kalmalı” sloganıylakendi veri merkezini de kurarak ülkeninhizmetine sundu.Veri merkezi 5 bin metrekarelikkapalı alanı, içerdiği data miktarı ilekamunun en büyük veri merkezlerindenbirisi niteliğini taşırken uçtan ucayedekli olarak hizmet sağlamak üzeretasarlandı.Türkiye’nin en büyük yazılım tabanlı“network” mimarisine sahip olaraktasarlanan veri merkezi sayesinde,marka bağımsız yerli ürünlerin gelişimineolanak sağlama, mevcut altyapıdakiveri hızını artırma, yeni teknolojininkullanımı ile IT (bilgi teknolojileri)ekipmanlarında enerji tüketimindeazalma, operasyon kolaylığı elde edilmesihedefleniyor.Milli Monitör Merkezi, Btk veAselsan İş BirliğiTürkiye’nin hava sahasındatemiz ve güvenli frekans spektrumununtesisi için kurulan Milli MonitörMerkezi’nde ise kritik sistemlerin haberleşmekanallarının bozucu etkilerdenuzak tutulması için çalışmalar yapılıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarındansonra, özellikle İran‘ın muhafazakarmilletvekillerinden gelen baskı,bir soruyu gündeme getirdi: İran,Erdoğan’ın ziyaretini iptal edecek miydi?Erdoğan’ın Tahran’a gelmesini istemeyenmilletvekillerinin hem sayısı çokhem de İran’ın rejiminin etkin isimleri.Ancak buna rağmen, İran tarafı CumhurbaşkanıErdoğan’ın seyahatini iptal etmeyerekgelmesini talep etti. İran yönetimininErdoğan’a “Gelme!” dememesininbirkaç nedeni var. İran’ın Türkiye ile iyiilişkilere hiç olmadığı kadar ihtiyacı var.Bu ihtiyacı özellikle ekonomi cephesindenönemli çünkü nükleer müzakereleruzun bir süreç ve 30 Haziran’a kadar yaşanacakgelişmeler de muallak. İran, ekonomikbir krizle yüz yüze ve Ruhani, budarboğazdan bir an önce kurtulmak istiyor.Bu bağlamda, Türkiye’nin desteğiniyanında hissetmesi önemli ve Erdoğan’ınseyahatinin iptal edilmesi yani Türkiye’yesırt çevrilmesi zaten bıçak sırtı olan İranekonomisinin iyiden iyiye sıfırı tüketmesianlamına gelecekti. İşin başka bir boyutuise İran, Erdoğan’ın Tahran seyahatiniiptal etmesi gibi bir seçenek Türkiye’ninSuudi Arabistan’la olan ilişkilerini dahada derinleşebilir ve Türkiye, Yemen konusundabugünden çok daha şahin bir tavırtakınabilirdi